SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ GRADA OPATIJE

1.

Na temelju odredbe članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 52/19), Skupština Turističke zajednice grada Opatija, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (klasa: 334-08/20-02/36, ur.broj: 529-05-01/1-20-4) od 1. travnja 2020. g., na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OPATIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Opatija (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osniva se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom na razini grada Opatija, izuzev naselja Ičići (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Zajednica je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe se danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Turistička zajednica grada Opatije upisana je u Upisnik turističkih zajednica, koje vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 80, temeljem rješenja KLASA: UP/I-334- 03/10-02/60 URBROJ:529-05-11-02, od 25. kolovoza 2011. godine.

Članak 3.

Naziv Zajednice je: »Turistička zajednica grada Opatija«.

Skraćeni naziv Zajednice je: »TZ grada Opatija«.

Sjedište Zajednice je u Opatiji.

Članak 4.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 28 mm, s tekstom »TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJA« i s rednim brojem.

Zajednica ima i dodatna 2 (dva) žiga, oba četvrtastog oblika. Jedan je veličine 47 x 15 mm, sadrži skraćeni naziv Zajednice te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena. Drugi je veličine 70 x 35 mm, sadrži naziv Zajednice te prostor za upisivanje evidencijskog broja, datuma primitka, proračunske stavke, odobrenja te datuma plaćanja ulaznog računa.

Žigovi se koriste za svakodnevno poslovanje Zajednice.

O broju pečata i žiga, načinu njihova korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.

Zajednica ima svoj znak.

Zajednica ima znak u čijem je centralnom dijelu naziv destinacije i Opatijske rivijere te lijevo u elipsastom obliku raznobojni kružići koji predstavljaju mjesta na Opatijskoj rivijeri.

O promjeni sadržaja i oblika znaka utvrđuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističke zajednice.

U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

Članak 8.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave,

2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća,

4. organizirati stručne skupove i edukacije,

5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi,

6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i drugim propisima.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

Iznimno od stavka 4. ovog članka, Zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 9.

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije,

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji,

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda,

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste,

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije,

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja,

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji,

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima,

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije,

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom,

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala,

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža,

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako ima potrebe za njima),

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije,

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave,

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice Primorsko- goranske županije i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s Turističkom zajednicom Primorsko- goranske županije u provedbi operativnih marketinških aktivnosti,

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije i Hrvatsku turističku zajednicu,

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije,

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Zajednica može izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing:

1. odnosi s javnošću,

2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža,

3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala,

4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama,

5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično),

6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini,

7. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 10.

Članovi Zajednice mogu biti obvezatni i dragovoljni.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva Zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se posebnim propisom kojim se uređuje članarina u turističkim zajednicama.

Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području za koje se osniva Zajednica.

Članak 11.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

Obvezatni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju članarine u turističkim zajednicama.

Članak 12.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 11. ovoga Statuta.

O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Skupština Zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka ili drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

Članak 13.

Članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

- oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice,

- upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

- predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

- predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

- daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- predlažu promjene i dopune Statuta i općih akata,

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju,

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira

- provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice,

- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije,

- daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice,

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 14.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština,

2. Turističko vijeće,

3. Predsjednik Zajednice.

Članovi tijela Zajednice i predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

1. Skupština Zajednice

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine fizičke osobe koje su članovi Zajednice i/ili predstavnici pravnih osoba koje su članovi Zajednice.

Ako nema mogućnosti da svaki član Zajednice bude pojedinačno predstavljen u Skupštini, tada Skupštinu čine predstavnici skupine članova, tako da jedan ili više predstavnika u Skupštini predstavlja određenu skupinu članova, s time da predstavnici članova ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 16.

Broj predstavnika članova u Skupštini Zajednice utvrđuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, uz ograničenje da pojedini član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 1. ovoga članka računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, pa se sukladno tome broj predstavnika članova Skupštine Zajednice određuje na sljedeći način:

- Pravo na jednog predstavnika u Skupštini Zajednice ima član Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje s udjelom od 3,5%.

- S više od 3,5% udjela, član Zajednice ima broj predstavnika proporcionalan njihovom udjelu u ukupnom prihodu Zajednice, odnosno, na svakih daljnjih 3,5% udjela ima pravo po jednog predstavnika u Skupštini.

- Članovi Zajednice koji pojedinačno ostvaruju prihod niži od 3,5%, a pripadaju grupacijama:

o Mali hoteli,

o Trgovine,

o Ugostitelji,

o Turističke agencije

sporazumno utvrđuju po jednog zajedničkog predstavnika.

- Pojedinačno ispod 3,5% udjela privatni iznajmljivači sporazumno određuju onoliko predstavnika koliko iznosi njihov zajednički udjel u prihodima Zajednice i to po jednog predstavnika na svakih daljnjih 3,5% udjela.

- Članovi Zajednice (ostali) koji pojedinačno ostvaruju prihod niži od 3,5%

o obavljanjem djelatnosti zdravstvenog turizma (Thalassotherapia)

o obavljanjem djelatnosti uređenje i održavanje parkova i zelenih površina te djelatnosti uređivanja i održavanja odnosno korištenja plaža i kupališta (Parkovi)

imaju po jednog predstavnika.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 2. ovoga članka.

Promjenu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

1. donosi Statut Zajednice,

2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća,

4. donosi godišnji program rada Zajednice,

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice,

6. donosi poslovnik o radu Skupštine,

7. nadzire poslovanje Zajednice,

8. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo,

9. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće,

10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije,

12. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

13. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,

15. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom,

16. obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje,

17. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

18. nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice,

19. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

- prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik,

- na osobni zahtjev.

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 20.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

- izbora članova Turističkog vijeća ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

- na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine i direktora Zajednice.

Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka Predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu je sazvati Turističko vijeće ili 20% Skupštine.

Članak 21.

Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 22.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice.

Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

Turističko vijeće je odgovorno Skupštini Zajednice.

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada,

3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu,

4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada,

5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice,

6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice,

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

9. donosi poslovnik o svom radu,

10. donosi opće akte za službu Zajednice,

11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta¹

12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština

13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa programom rada,

14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključena u turistički promet,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

Članak 24.

Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 24. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o:

1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično),

2. aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu),

3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 25.

Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, turističke agencije i slično).

Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 26.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- opozivom od strane Skupštine Zajednice,

- na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 27.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik Predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

Članak 28.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Turističkog vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

3. Predsjednik Zajednice

Članak 29.

Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

Dužnost Predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

Dužnost Predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, odredi gradonačelnik Grada, a koja može obnašati dužnost Predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika Grada od strane kojeg je određena.

Osoba iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka za obnašanje dužnosti Predsjednika Zajednice ne prima naknadu.

U trenutku razrješenja gradonačelnika Grada sukladno propisu kojim se uređuje jedinica lokalne samouprave prestaje njegova dužnost Predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost Predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore gradonačelnika.

Članak 30.

Predsjednik Zajednice:

- predstavlja Zajednicu,

- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

- saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

- pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 31.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik Predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara Predsjedniku Zajednice.

Osoba koju odredi načelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata načelnika od strane kojeg je određena.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne prima naknadu.

4. Radna tijela

Članak 32.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 33.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Zajednice.

Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U ZAJEDNICI

Članak 34.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova u Zajednici osniva se stručna služba.

Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Članak 35.

Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta stručne službe utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Zajednice.

Ustrojstvo stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 36.

Stručna služba obavlja osobito ove poslove:

- provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

- obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

- izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

- organizira rad turističko-informativnog centra,

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 37.

Na radne odnose zaposlenih u Zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma nije drugačije propisano.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u Zajednici.

Direktor Zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice koji u trenutku sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Radniku iz prethodnog stavka ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Članak 38.

Zajednica ima direktora.

Direktora Zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01.01.2020).

Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Direktora turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 39.

Direktor Zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor Zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

Direktor Zajednice mora ispunjavati posebne uvjete koje pravilnikom propisuje ministar turizma.

Ako se na raspisani natječaj za direktora Zajednice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do izbora direktora Zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora Zajednice iz stavka 1. ovog članka obnaša Predsjednik Zajednice.

Članak 40.

Direktor Zajednice i drugi radnici zaposleni u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

Direktoru Zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana Zajednica.

Direktor Zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

Direktor Zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 41.

Direktor Zajednice:

1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama za javnim ovlastima,

3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice,

4. provodi odluke Turističkog vijeća,

5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada turističke zajednice,

7. usklađuje materijale i druge uvjete rada turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

8. najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, Turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu turističke zajednice,

9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u turističkoj zajednici,

10. upozorava djelatnike turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka,

11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici,

13. odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

15. priprema, zajedno sa predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada turističke zajednice,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 42.

Direktor može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama,

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Zajednice mogu podnijeti Predsjednik Zajednice, Skupština Zajednice ili Turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka.

Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka direktoru Zajednice se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

U slučaju razrješenja direktora Zajednice, Zajednicu do izbora direktora zastupa Predsjednik Zajednice.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 43.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

Direktor Zajednice osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo Turističko vijeće.

Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

VIII. TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Članak 44.

Radi obavljanja turističko-informativnih poslova Zajednica može ustrojiti turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC).

Poslovi TIC-a su:

1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije

2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije

3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.

4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

5. suradnja s informativnim organizacijama

6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice

TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 45.

Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.

Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru turističke zajednice.

Članak 46.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

X. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 47.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 48.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 49.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.

Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.

Zajednica je obvezna u postupku donošenja godišnjeg programa rada međusobno se usklađivati i koordinirati s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije.

Godišnji program rada Zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

Prijedlog programa rada Zajednice obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se donosi.

Članak 50.

Prijedlog godišnjeg programa rada Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj se odlučuje o prijedlogu godišnjeg programa rada.

Ako Turistička zajednica Primorsko-goranske županije po dostavljenom prijedlogu godišnjeg programa rada utvrdi da nisu ispunjene sve Zakonom propisane zadaće odnosno da zadaće nisu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Primorsko-goranske županije, o tome će obavijestiti Zajednicu koja je takav prijedlog usvojila, Hrvatsku turističku zajednicu te Ministarstvo.

Članak 51.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

Izmjene iz stavka 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

Zajednica je dužna godišnji program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 52.

Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor turističke zajednice.

Članak 53.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 54.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini Zajednice.

Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije.

Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 55.

Uz godišnji program rada i izvješće o izvršenju programa rada, koji su propisani člancima 50. do 52. ovoga Statuta, Zajednica je dužna sastaviti financijski plan i financijski izvještaj sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 56.

Prihodi Zajednice su:

1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu,

2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

- proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna,

- članarine dragovoljnih članova sukladno odluci Skupštine Zajednice,

- dragovoljnih priloga i darova,

- imovine u vlasništvu,

- fondova Europske unije i drugih fondova.

Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda Zajednice.

Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru Zajednice.

Članak 57.

Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 58.

U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 59.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređivanja turističkog područja Zajednice.

Članak 60.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 61.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, na web-portalu Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 62.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA

Članak 63.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 64.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 65.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 66.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom ukupnih predstavnika u Skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog Predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 67.

Opći akti Turističkog ureda su:

- o ustrojstvu,

- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

- drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 68.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 69.

Statut Zajednice objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice.

XIV. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 70.

Zajednica prestaje postojati na temelju:

1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

- Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu,

- Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke,

- Zajednica nije održala izbore za novu Skupštinu, sukladno Zakonu i Statutu,

- se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice,

- Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo,

- Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice,

- troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice,

- Zajednica, u roku iz članka 22. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ne izabere direktora.

Članak 71.

Ako Zajednica prestaje postojati Turistička zajednica Primorsko-goranske županije dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, sukladno Statutu.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Osoba koja je na dan stupanja na snagu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 52/19.) zatečena na radnom mjestu direktora Turističkog ureda obnašat će dužnost direktora do izbora direktora Zajednice od strane Turističkog vijeća sukladno članku 22. stavku 2. istog Zakona.

Do usklađenja općih akata s odredbama ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 73.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Zajednice od 1. prosinca 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/2010) te Izmjene Statuta Zajednice od 15. prosinca 2017. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 37/2017).

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika Zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Ur. broj: 368/2020

Opatija, 6. travnja 2020.

Predsjednik

Ivo Dujmić, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr