SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

20.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 22. i 74. stavka 4. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba

Članak 1.

Poništava se Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/20), koju je Gradsko vijeće Grada Raba donijelo na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na oglasnoj ploči Grada Raba, na web stranici Grada Raba (www.rab.hr) te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-4

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr