SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

19.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19) te članka 22. i 26. stavka 3. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad
vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću Grada Raba ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 937,50 kuna bruto.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Raba pripada mjesečna naknada u visini od 2.250,00 kuna bruto, a potpredsjednicima Gradskog vijeća mjesečna naknada u visini od po 1.312,50 kuna bruto.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. riječi: »tajniku Gradskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »savjetniku za opće i pravne poslove«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-3

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr