SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

11.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), članka 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), a u svezi s uputom Ministarstva uprave Republike Hrvatske (KLASA: 023- 01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1) od 13. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Baška na izvanrednoj sjednici održanoj elektronskim putem dana 7. travnja 2020. godine donijelo je

PRAVILNIK
o načinu sazivanja i održavanja sjednica
Općinskog vijeća Općine Baška elektronskim
putem u izvanrednim situacijama

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način sazivanja, održavanja i glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća Općine Baška (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) koje se sazivaju i održavaju elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e- maila) u izvanrednim situacijama.

Izvanredne situacije podrazumijevaju situacije kao što su elementarne nepogode, pandemije i dr. više sile, a koje su kao izvanredne situacije proglašene od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Baška.

Članak 2.

Sjednicu u izvanrednim situacijama (dalje u tekstu: Izvanredna sjednica Općinskog vijeća) saziva predsjednik Općinskog vijeća elektronskim putem, te se ista održava elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e-maila).

Izvanredne sjednice sazivaju se u slučaju potrebe za donošenjem odluka ili drugih općih akata koje je nužno donijeti i koji iz razloga žurnosti ne trpe odlaganja, odnosno ako se radi o općim aktima koji su nužni za reguliranje rada i normalnog funkcioniranja općinske uprave u izvanrednim situacijama.

Izvanredna sjednica Općinskog vijeća saziva se dostavom poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima.

Članak 3.

Za izvanredne sjednice Općinskog vijeća prijedlog dnevnog reda s materijalima upućuje se članovima Općinskog vijeća elektronskim putem najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Članovima Općinskog vijeća se uz navedeno u stavku 1. ovog članka dostavlja i obrazac za glasovanje.

Materijali za izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se članovima Općinskog vijeća, Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Dnevni red izvanredne sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik. U prijedlog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća unosi materijale koji su mu dostavljeni kao žurni i nužni, uz uvjet da je materijal pripremljen na način određen Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 5.

Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv s prijedlogom dnevnog reda proslijeđen članovima Općinskog vijeća, izmijeniti prijedlog dnevnog reda tako da predloži da se iz dnevnog reda pojedini predmet izostavi odnosno da se predloženi dnevni red dopuni novim predmetom. Takva izmjena odnosno dopuna postaje sastavnim dijelom ranije predloženog dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Općinskog vijeća se uz prijedlog za dopunu, prosljeđuju i materijali po predloženoj dopuni.

Članak 6.

Na izvanrednoj sjednici Općinsko vijeće odluke donosi glasovanjem odnosno izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća putem e-maila, u skladu s člankom 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška.

Glasovanje putem e-maila provodi se na način da se član Općinskog vijeća putem obrasca za glasovanje, koji sadrži popis točaka dnevnog reda, nedvojbeno izjasni da li je »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili je »SUZDRŽAN«.

Vrijeme glasovanja, odnosno izjašnjavanja članova Općinskog vijeća putem e-maila utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća pri dostavi dnevnog reda.

Članak 7.

Rezultate glasovanja objedinjeno za sve točke dnevnog reda objavljuje, odnosno dostavlja e-mailom svim članovima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 8.

O radu izvanredne sjednice Općinskog vijeća sačinjava se zapisnik, koji sadrži podatak o datumu održavanja izvanredne sjednice, dnevnom redu i rezultatu glasovanja po pojedinoj točki dnevnog reda.

Sastavni dio zapisnika su izjašnjenja članova Općinskog vijeća i doneseni tekstovi akata i zaključaka.

Za izradu zapisnika zadužen je Jedinstveni upravni odjel.

Zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Izvornik zapisnika pohranjuje se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 9.

U odnosu na sva ostala pitanja, ukoliko je primjenjivo u pogledu izvanrednih sjednica Općinskog vijeća koje se održavaju elektronskim putem, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i za sazivanje i održavanje izvanrednih sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, ako za to postoje razlozi iz članka 2. stavak 2. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-4

Baška, 7. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10007&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr