SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

16.

Na temelju članka 7. stavka 2., članka 66., 71., 85., i članka 95. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17 i 98/19) te članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), a u svezi sa člankom 4. stavak. 2 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), općinski načelnik donosi

ODLUKU
o načinu organizacije rada, rasporedu radnog vremena,
korištenju godišnjeg odmora te visini naknade plaća
radnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
i Dječjem vrtiću Matulji u vrijeme posebnih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2

I.

1. Uvodna odredba

Ovom Odlukom uređuje se organizacija rada i mjere zaštite radnog prostora, raspored radnog vremena, korištenje godišnjeg odmora te visina naknade plaća radnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji i Dječjem vrtiću Matulji, u vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2.

Pod posebnim okolnostima u smislu ove Odluke podrazumijeva se epidemija bolesti COVID-19 proglašena Odlukom ministra zdravstva od 11. ožujka 2020. godine, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01.

2. Organizacija rada, raspored radnog vremena i korištenje godišnjeg odmora u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz točke I. obavljat će se poslovi koje je moguće obavljati sukladno mjerama i epidemiološkim uvjetima.

U Jedinstvenom upravnom odjelu mora se osigurati obavljanje nužnih i neodgodivih poslova.

Nužnim i neodgodivim poslovima iz st. 2. ovog članka smatraju se prijem i otprema pošte, podnošenje odgovora na tužbe i očitovanja na zahtjev i o rješenju suda i drugih nadležnih institucija, poslovi praćenja investicija koje su u tijeku kao i poslovi vezani uz povlačenje sredstava iz EU i nacionalnih fondova po projektima koji su u tijeku, obavljanje poslova u svezi rada Stožera Civilne zaštite, priprema akata načelnika i Općinskog vijeća koje su nužne za provedbe odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite RH te preporuka Vlade RH i nadležnih ministarstva.

U slučaju da je isto moguće, u Jedinstvenom upravnom odjelu obvezni su se obavljati i ostali poslovi u okviru samoupravnog djelokruga Općine Matulji.

III.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti radno vrijeme općinske uprave određuje se u razdoblju od 7.30 do 19.30, svakoga radnoga dana.

Izuzetno, u slučaju izvanredne potrebe, rad službenika općinske uprave može biti organiziran i u dane vikenda te neradne dane.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti službenici kao niti dužnosnici neće neposredno raditi sa strankama.

Stranke se mogu obratiti općinskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Općine Matulji

Izuzetno od stavka 3. moguće je neposredno primanje stranaka ako je to nužno za obavljanje pojedinog specifičnog posla, uz prethodni dogovor i najavu djelatnicima ili dužnosnicima.

U slučajevima prijema stranaka iz prethodnog stavka, obvezan je razmak između sudionika od 2 metra te obostrano korištenje maski i rukavica.

IV.

Rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti obvezno je organizirati na način da istovremeno u radnim prostorijama bude prisutan najmanji mogući broj službenika i to organizacijom rada u smjenama, organizacijom rada od kuće i/ili naizmjeničnim korištenjem godišnjih odmora.

Rad u smjenama organizirati će se na način da se službenici unutar svakog odsjeka, koji obavljaju istovrsne odnosno povezane poslove ili različite poslove u istoj radnoj prostoriji, dijele u timove od kojih svaki od timova obavlja poslove i zadatke u različitim smjenama, u okviru radnog vremena iz točke III.

V.

Službeniku Jedinstvenog upravnog odjela, u slučaju da isti spada u rizičnu skupinu s obzirom na kronična oboljenja, trudnoću ili godine života, ili je imao kontakt sa osobom kojoj je određena samoizolacija ili dijagnosticirana bolest poslove i zadatke radnog mjesta mogu obavljati od kuće ukoliko za to postoje uvjeti i mogućnosti.

Djelatnici koji će poslove obavljati od kuće, isto će činiti u uredovno radno vrijeme propisano aktom kojim je uređen unutarnji red upravnog odjela, na način i pod uvjetima kako se posao obavlja na radnom mjestu.

Za vrijeme rada od kuće službenici moraju biti dostupni na brojevima telefona objavljenim na službenim stranicama Općine Matulji.

Način izvršenja poslova i zadataka koji se obavljaju od kuće prate voditelji odsjeka u koji pripadaju službenici koji rade od kuće.

VI.

U slučaju da to dozvoljavaju potrebe posla, službenici su dužni koristiti godišnji odmor posebice neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine.

Raspored korištenja godišnjeg odmora određuje se sporazumom pročelnika i službenika, uzimajući u obzir specifičnost poslova i zadataka radnog mjesta, rokove za obavljanje pojedinih zadataka ili druge okolnosti koje utječu na mogućnost odsustva sa posla.

VII.

U slučaju da, uslijed mjera određenih odlukama Vlade RH ili Stožera civilne zaštite RH dođe do zabrane rada svih ili dijela službenika Općine Matulji ili uslijed činjenice da se službenik nalazi u obveznoj izolaciji uslijed kontakta za zaraženom osobom, a nije moguće organizirati obavljanje poslova i zadatka radnih mjesta od kuće, službenici koji ne mogu obavljati poslove i zadatke čime je došlo do prekida njihova rada, obvezni su koristiti godišnji odmor.

Izuzetno do stavka 1. službenici umjesto korištenja godišnjeg odmora, mogu koristiti plaćeni dopust.

Odredba ovoga stavka ne odnosi se na službenike koji se nalaze na bolovanju.

3. Organizacija rada, raspored radnog vremena i korištenje godišnjeg odmora u Dječjem vrtiću Matulji

VIII.

U Dječjem vrtiću Matulji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz točke I. obavljat će se poslovi koje je moguće obavljati sukladno mjerama i epidemiološkim uvjetima.

U Dječjem vrtiću Matulji mora se osigurati obavljanje nužnih i neodgodivih poslova.

Nužnim i neodgodivim poslovima iz st. 2. ovog članka smatraju se prijem i otprema pošte, domarska služba, čišćenje i dezinfekcija prostora vrtića te drugi poslovi nužni za provedbe odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite RH te preporuka Vlade RH i nadležnih ministarstva.

IX.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti rad djelatnika Dječjeg vrtića Matulji, koji obavljaju nužne poslove iz točke VIII., obvezno je organizirati na način da istovremeno u radnim prostorijama bude prisutan najmanji mogući broj djelatnika.

X.

S obzirom da uslijed mjera određenih odlukama Stožera civilne zaštite RH, Dječji vrtić Matulji, počev od 16.03.2020.godine, ne obavlja usluge predškolskog odgoja odnosno ne pruža usluge smještaja djece, djelatnicima Dječjeg vrtića Matulji kojima nije moguće organizirati obavljanje poslova na drugi način, prekida se rad počev od 23.03.2020. godine, budući je u razdoblju do 16.03.2020.- 17.03.2020. godine organiziran rad kroz prihvat djece za koju roditelji nisu organizirali drugi smještaj te kroz dezinfekciju svih radnih prostorija, namještaja i didakte u razdoblju od 18.03.2020. -20.03.2020.godine.

Svi djelatnici dječjeg vrtića Matulji koji ne obavljaju poslove radnog mjesta, u razdoblju od kada je došlo do prekida rada 23.03.2020. do 31.03.2020.godine, ostvaruju pravo na plaćeni dopust.

XI.

Svi djelatnici dječjeg vrtića Matulji koji nisu u mogućnosti obavljati poslove radnog mjesta uslijed trajanja mjera, obvezni su počev od 01.04.2020.godine koristiti godišnji odmor i/ili slobodne dane i to na način da se:

- najprije koristi godišnji odmor iz prethodne godine i slobodni dani, a zatim

- godišnji odmor iz tekuće godine, pri čemu je obvezno iskoristiti minimalno polovicu dana godišnjeg odmora za 2020.godinu na koju radnik ima pravo

U slučaju da se, nakon što se iskoristi godišnji odmor i/ili slobodni dani iz stavka 1., nastave posebne okolnosti odnosno nastavi nemogućnost obavljanja poslova djelatnici Dječjeg vrtića Matulji obvezni su koristiti i nadalje godišnji odmor do iskorištenja ukupnog broja dana koji im pripadaju.

Nakon iskorištenja ukupnog broja dana godišnjeg odmora, djelatnici se nalaze na plaćenom dopustu.

Izuzetno od stavka 3., umjesto korištenja preostalog godišnjeg odmora, djelatnici mogu koristiti plaćeni dopust.

Odredba stavaka 1. do 4. ne odnosi se na djelatnike Dječjeg vrtića koji se nalaze na bolovanju.

4. Visina naknade za plaćeni dopust

XII.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u slučaju korištenja plaćenog dopusta uslijed prekida rada, službeniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji i djelatniku Dječjeg vrtića Matulji se isplaćuje naknada u visini 80% prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca bez naknada za troškove prehrane i za troškove prijevoza srazmjerno broju dana korištenja plaćenog dopusta u mjesecu za koji se naknada utvrđuje.

Izuzetno, za razdoblje do 31.03.2020.godine djelatnicima Dječjeg vrtića Matulji određuje se naknada za plaćeni dopust u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca bez naknada za troškove prehrane i za troškove prijevoza srazmjerno broju dana korištenja plaćenog dopusta u mjesecu za koji se naknada utvrđuje

Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta ne ostvaruje se pravo na naknadu za troškove prehrane i naknadu za troškove prijevoza.

5. Provedbe mjera zaštite radnih prostorija

XIII.

U radnim prostorijama u zgradi Općine Matulji te Dječjem vrtiću Matulji obvezno se provode maksimalne mjere zaštite kao što su korištenje zaštitnih rukavica, maski, dezinfekcijskih sredstava te provjetravanje prostorija.

Zabranjeno je održavanje sastanaka uz sudjelovanje više od 5 osoba i istoj prostoriji.

Organiziranje sastanka uz sudjelovanje do 5 osoba moguće je izuzetno uz obvezno vođenje evidencije prisutnosti te uz provođenje mjera zaštite (zaštitne rukavice, dezinfekcijska sredstva, provjetravanje prostora).

XIV.

Zadužuju se Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji za provedbu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-01/0011

Ur. broj: 2156-04-01/2-01/20-0001

Matulji, 24. ožujka 2020.

OPĆINA MATULJI

Zamjenica načelnika

Eni Šebalj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr