SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

15.

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2020. god., donosi:

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2019. GODINU

I. Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture (Službene novine br. 39/18, 16/19 i 26/19) prema procijenjenim i ostvarenim vrijednostima troškova

Program održavanja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture u odnosu na planirana sredstva i ostvarene troškove, realiziran je kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. Realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Za razliku od proteklih, u 2019. godini se i obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, oznaka i ostalih znakova upozorenja vršilo putem poduzeća »Komunalac d.o.o.« Jurdani (1.930.709,88 kn).

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji (29.735,81 kn)

ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izvršeno je asfaltiranje dijela nerazvrstanih cesta u Matuljima, u Antončićima te ulici Vladimira Nadzora (59.977,43 kn)

HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2019. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu (17.410,00 kn).

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Tijekom 2019. godine završeni su radovi na uređenju javne površine u Munama (282.275,20 kn), te izvršeni radovi na redovnom održavanju raznih javnih površina na području Općine Matulji sukladno usvojenom planu održavanja (268.588,88 kn).

Na području mjesnog odbora Principi pokrenut je postupak nabave za uređenje javne površine (70.000,00 kn) no radovi će biti izvedeni početkom iduće godine. Također će i dobavljene kamere za nadzor javnih površina biti fakturirane početkom 2020. godine (23.302,50 kn)

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (44 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (85 m), taložnice, pjeskolovi (44 kom) i slivnici (526 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika. Na održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda utrošeno 79.859,28 kn.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje javnih zelenih površina koje su u odnosu na prethodne godine uvećane za novouređene površine u radnoj zoni RZ-2 te rotor raskrižja državne ceste D8 sa A7/D8 na što je utrošeno 856.810.65 kn. Sredstva planirana za cjelogodišnje održavanje javnih zelenih površina nisu u potpunosti utrošena, budući da je ugovor potpisan u drugoj polovici ožujka, pa će se i dio radova realizirati početkom naredne godine (195.007,12 kn).

Na potrošnju vode je utrošeno 95.339,97 kn, na održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina utrošeno 21.440,00 kn, dok je na usluge nadzora održavanja utrošeno 18.000,00 kn.

Tijekom godine izgrađen je sustav navodnjavanja za potrebe navodnjavanja spomenutog rotora (44.669,37 kn), a uređene su i manje zelene površine na groblju Matulji i radnoj zoni RZ-2 (25.241,66 kn).

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

Osigurana sredstva za održavanje javnih cisterni nisu utrošena.

POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA

Tijekom godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 15.040,00 kn.

TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

Tijekom godine izvršeni su razni sitni popravci na igralištima na širem području Općine Matulji, te podmireni troškovi potrošnje vode i električne energije (32.603,93 kn).

Za potrebe održavanja nogometnog igrališta i pratećih sadržaja u Munama namireni su troškovi potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka, utrošak električne energije te dobave lož ulja, uz niz raznih radova i usluga održavanja igrališta i pratećih sadržaja (109.957,44 kn).

ODRŽAVANJE BUS STAJALIŠTA I UGIBALIŠTA

Tijekom 2017. godine zamijenjena su oštećena stakla na stanicama u Lipi i Matuljima, te izvršeni ličilački radovi na stanicama u Zalukima i Perki (13.617,75 kn).

UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA

Ugovoreni radovi na uređenju površine oko spomenika u Velim i Malim Munama u iznosu od 12.818,75 kn, će se realizirati početkom 2020. godine.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

KOMUNALNE USLUGE - POMETANJE

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaćalo je pometanje javno-prometnih površina, pranje ulica, odvoz smeća sa autobusnih stanica i odmorišta, čišćenje po provedenim

manifestacijama te zbrinjavanje otpada od pometanja (307.864,04 kn)

INTERVENCIJE PO NALOGU KOMUNALNOG REDARA

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 101.417,45 kn.

OREZIVANJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH STABALA

Pored održavanja zelenih površina, vršeno je i održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje, te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama (49.809,38 kn).

HITNE INTERVENCIJE

Iznos od 2.900,00 je utrošen na uklanjanje i odvoz srušenog stabla u Škrapnoj.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

DEKORACIJE

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju. Novogodišnju dekoraciju obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste. Tijekom 2019. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 78.637,50 kn.

JAVNA RASVJETA (UTROŠAK)

Troškovi potrošnje električne energije javne rasvjete su u 2019. godini iznosili 1.016.772,38 kn.

JAVNA RASVJETA (ODRŽAVANJE)

Redovno održavanja javne rasvjete uključivalo je zamjenu pregorjelih žarulja, zamjenu oštećene armature ili njenih dijelova, antikorozivnu zaštitu stupova, te zamjenu dotrajalih stupova na što je utrošeno 366.636,78 kn.

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

KOMUNALNE USLUGE - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) i usvojenog »Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije« u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodila se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u čiju je svrhu utrošeno 33.086,25 kn.

Za nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Matulji utrošeno je 9.310,00 kn.

HIGIJENIČARSKE USLUGE

Poslovi veterinarsko higijeničarske službe obuhvaćaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. U tu je svrhu tijekom godine utrošeno 93.386,39 kn.

OSTALO - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GIS

Sredstva iznosu od 8.125,00 kn su utrošena za potrebe pretplate licence postojećeg programskog paketa.

Klasa: 400-02/20-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-1-1-20-2

Matulji, 31. ožujka 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr