SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

42.

Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 14. stavak 3. točka 1. i članka 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 8/18-pročišćeni tekst i 2/20), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici od 30. ožujka 2020. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za sve koncesije na pomorskom dobru na području Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

U Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. dr. sc. Pavao Komadina, prof. emer., predsjednik,

2. Loris Rak, dipl. iur., zamjenik predsjednika,

3. Branimir Galović, član, Ministarstvo financija

4. Tanja Knežić, dipl. iur, članica, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko- goranskoj županiji

5. Marinko Dumanić, član, kapetan

6. Ivo Šantić, član, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

7. Franjo Volarić, mag. oec. član, voditelj poslovanja u privatnom sektoru.

Članak 3.

Zamjenik predsjednika Loris Rak posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, koji je dužan redovito obnavljati za vrijeme mandata na koji je imenovan.

Članak 4.

Zadaci Povjerenstva propisani su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Zakonom o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) te Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Povjerenstvo obavlja sljedeće zadatke:

1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude

2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. Zakona o koncesijama

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga

5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva

6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva

7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. Zakona o koncesijama provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske

8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 5.

Način rada Povjerenstva propisuje se Poslovnikom o radu.

Članak 6.

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 4 godine i mogu se ponovno imenovati.

Članak 7.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu u visini koju je posebnom odlukom odredio Župan.

Članak 8.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Nadležni Upravni odjel iz stavka 1. ovog članka ovlašten je u ime Povjerenstva obavijestiti i zatražiti očitovanje u okviru nadležnosti državnog odvjetništva, kao i drugih tijela.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članova Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji imenovanih Odlukom o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/16, 7/ 17, 26/17 i 4/19).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu 6. svibnja 2020. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-20

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr