SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

4.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 128/19), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini (»Narodne novine«, broj 128/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18) Gradsko vijeće Grada Krka na 18. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Krka za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu u iznosu od 2.896.407,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.606.767,00 kn kao i za materijalne rashode u iznosu od 289.640,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2020. godinu, planirana su sredstva u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.606.767,00 kn i to za:

- plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.056.064,00 kn,

- doprinos na plaće u iznosu od 550.703,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 289.640,00 kn, i to:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.000,00 kn,

- rashodi za materijal i energiju u iznosu od 88.000,00 kn,

- rashodi za usluge u iznosu od 119.640,00 kn,

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ovih Kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 31. prosinca 2018. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2020. godini iznosi 23.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz članka 3. ovih Kriterija, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće

- ostali rashodi za zaposlene

- doprinosi na plaće.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

- naknade troškova zaposlenima

- rashode za materijal i energiju

- rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i inrormiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge)

- ostali nespomenuti rashodi - premije osiguranja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-05/20-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr