SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 77. stavka 2. i stavka 3. točke 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 99/18 i 32/19), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 23. ožujka 2020. godine, donio je

PLAN
UOBIČAJENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI NA PODRUČJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA LOVNU GODINU 2020./2021.

I.

Ovim Planom se donose mjere za sprječavanje štete od divljači na području Primorsko-goranske županije koje je dužan provoditi lovoovlaštenik u lovištu na kojem ostvaruje pravo lova.

II.

Lovišta na području Primorsko-goranske županije su:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III.

Štete od divljači su štete na imovini koje divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili neketnina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, a odnose se na:

- štete na poljoprivrednim kulturama

- štete na domaćim životinjama

- štete na gospodarskim objektima

- štete na drugim objektima.

IV.

Lovoovlaštenik je radi sprječavanja štete od divljači dužan poduzimati sljedeće mjere:

- kontinuirano praćenje pojave šteta u lovištu

- kontinuirano praćenje propisa iz područja lovstva

- smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu

- osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu

- izgon divljači s ugroženog zemljišta

- uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači

- uspostavljanje korektnih odnosa i razmjena informacija s korisnicima poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vlasnicima stoke i drugim fizičkim i pravnim osobama kojoj divljač može prouzročiti štetu (u daljnjem tekstu: oštećenik)

- uspostavljanje korektnih odnosa s udrugama, zadrugama i drugim oblicima udruženja vlasnika poljoprivrednog i šumskog zemljišta te stočara

- javno obavještavanje vlasnika zemljišta o raspodjeli besplatnih zaštitnih sredstava, njihovim obvezama pri sprječavanju šteta od divljači, odnosno zaštiti poljoprivrednih kultura

- javna upozorenja o konkretnim mjerama koje oštećenik može poduzeti kako bi zaštitio i/ili pridonio zaštiti sebe i svoje imovine od divljači

- uspostavljanje korektnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalazi lovište i aktivno uključivanje u donošenje općih akata koji se odnose i/ili utječu na lovište

- pravovremeno informiranje Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Nadležni odjel) o pojavi izvanrednih okolnosti u lovištu koje su rezultirale ili bi mogle rezultirati imovinskom štetom

- pravovremeno informiranje Nadležnog odjela o okolnostima u lovištu koja predstavljaju opravdani razlog za zabranu lova pojedine vrste divljači, dopuštanje provedbe sanitarnog ili redukcijskog odstrela divljači, ili smanjenje broja pojedine vrste divljači kako je propisano člankom 77. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 99/18 i 32/19)

- ostale mjere zaštite propisane lovnogospodarskom osnovom za pojedino lovište

V.

Lovoovlaštenik je dužan izvještavati Nadležni odjel o provedbi ovog Plana i stanju u lovištu kako je utvrđeno ovom točkom Plana.

Lovoovlaštenik je obvezan podnositi sljedeća izvješća:

1. izvješće o nastalim štetama (vrsta štete i visina) i

2. izvješće o poduzetim mjerama za sprečavanje šteta od divljači po kvartalima:

1. kvartal - od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine

2. kvartal - od 1. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. godine

3. kvartal - od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2021. godine

4. kvartal - 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. godine

u roku od mjesec dana od isteka pojedinog kvartala.

Lovoovlaštenik je dužan pripremiti posebno izvješće na zahtjev Nadležnog odjela u zadanom roku koji ne može biti kraći od deset dana.

VI.

U otočnim lovištima dopušta se odstrel divlje svinje, jelena lopatara, čaglja i medvjeda (u daljnjem tekstu: alohtona divljač), bez obzira na spol i dob, do potpunog uklanjanja iz lovišta.

Raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim djelovima vrši se u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 99/18 i 32/19), odjeljak VI. »Lov i korištenje divljači i njezinih dijelova«.

Lovoovlaštenik u otočnom lovištu je obvezan podnositi mjesečna izvješća o odstrelu alohtone divljači po dobnoj i spolnoj strukturi, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Lovoovlaštenik je mjesečnim izvješćima o odstrelu alohtone divljači dužan priložiti preslike zapisnika o obavljenom lovu i dopuštenja za lov.

Izvršenje odstrela alohtone divljači je potrebno evidentirati u lovnogospodarskoj osnovi sukladno propisima koji uređuju njezin sadržaj.

VII.

U slučaju da se mjere za sprečavanje šteta od divljači neuredno provode, nisu dovoljno uspješne ili gospodarski opravdane, može se:

1. izdati dopuštenje pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku) osposobljenoj za lov za provedbu sanitarnog ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači, osim ptica, s površina na kojima ugrožava sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema drugim propisima ne smije obitavati

2. donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, osim ptica koja ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu

VIII.

Aktima iz točke VII. ovog Plana propisat će se visina odstrela te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i njezinim dijelovima.

IX.

Ovaj Plan primjenjuje se na lovnu godinu 2020./2021. koja traje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine.

X.

Ovaj Plan će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Klasa: 022-04/20-01/11

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-31

Rijeka, 23. ožujka 2020.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr