SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

31.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/02, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Župana (»Službene novine« broj 23/ 14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko- goranske županije, dana 23. ožujka 2020. godine, donio je

ODLUKU
o prijedlogu izbora Uprave
trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste Rijeka d.o.o. da za Upravu društva sa danom 1. travnja 2020. g. sa mandatom sukladno Društvenom ugovoru na pet (5) godina, točnije do 31.3.2025. izabere Upravu društva u istom sastavu, kako slijedi:

1. Danijel Šostarec-Predsjednik uprave

2. Goran Spoja-član uprave

3. Zoran Zbašnik-član uprave

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/20-01/11

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-6

Rijeka, 23. ožujka 2020.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr