SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
GRAD RAB

14.

Na temelju članaka 36. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), članka 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13. - pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 140/18) Gradonačelnik Grada Raba dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

PROGRAM
potpora poljoprivredi na području
Grada Raba za 2020. godinu

I. UVOD

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Rab u 2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Raba.

Članak 2.

(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ovog programa koristiti će se za isplatu potpora vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Raba (poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti utvrđene ovim Programom, te poljoprivrednim udrugama i zadrugama.

(2) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Raba za 2020. godinu za navedenu namjenu, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

(1) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

(2) Ova se Uredba primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, osim na:

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,

ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

(3) Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe, ova se Uredba primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ove Uredbe ne ostvaruju korist od de minimis potpore dodijeljene na temelju ove Uredbe.

 (4) Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

a) »poljoprivredni proizvodi« znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/ 2000;

b) »prerada poljoprivrednih proizvoda« znači svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju;

c) »stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda« znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu.

(5) De minimis potpore koje se dodjeljuju u skladu s ovom Uredbom mogu se kumulirati s de minimis potporama dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 do gornjih granica utvrđenih u ovoj Uredbi. Mogu se pribrajati de minimis potporama dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o de minimis potporama do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. ove Uredbe.

De minimis potpore ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. De minimis potpore koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije.

(6) Ako država članica poduzetniku namjerava dodijeliti de minimis potporu u skladu sovom Uredbom, ona tog poduzetnika pismeno obavješćuje o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o de minimis potpori, izričito se pozivajući na ovu Uredbu te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije. Ako se de minimis potpora dodjeljuje u skladu s ovom Uredbom različitim poduzetnicima na temelju programa u skladu s kojim se tim poduzetnicima dodjeljuju različiti iznosi pojedinačnih potpora, predmetna država članica može odlučiti tu obvezu ispuniti obavještavajući poduzetnike o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpora koji se dodjeljuje u okviru tog programa. U takvom slučaju, taj utvrđeni iznos koristit će se za utvrđivanje je li dosegnuta gornja granica iz članka 3. stavka 2. Prije dodjeljivanja potpore država članica od dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj de minimis potpori na koju se primjenjuje ova Uredba ili druge uredbe o de minimis potporama, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Ako je država članica osnovala središnji registar de minimis potpora koji sadržava potpune informacije o svim de minimis potporama koje dodijeli bilo koje tijelo unutar te države članice, stavak 1. prestaje se primjenjivati od trenutka kada se registrom obuhvati razdoblje od tri fiskalne godine.

Država članica dodjeljuje nove de minimis potpore u skladu s ovom Uredbom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos de minimis potpora koji je taj poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz članka 3. stavka 2. i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni ovom Uredbom.

Države članice bilježe i prikupljaju sve informacije u vezi s primjenom ove Uredbe. Takvi zapisi sadržavaju sve informacije koje su potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe. Zapisi o pojedinim de minimis potporama čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada su dodijeljene. Zapisi koje se odnose na program de minimis potpora čuvaju se 10 fiskalnih godina od datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u okviru takvog programa.

Predmetna država članica na pisani zahtjev u roku od 20 radnih dana ili u dužem roku koji je naveden u tom zahtjevu dostavlja Komisiji sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi ocijenila jesu li ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe, a posebno o ukupnom iznosu de minimis potpora koje je bilo koji poduzetnik primio na temelju ove Uredbe ili drugih uredaba o de minimis potporama.

II. PLANIRANA SREDSTVA

Članak 4.

(1) Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u visini od 100.000,00 kuna u Proračunu Grada Raba za 2020. godinu,

(2) Grad Rab će u 2020.g. dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:

(2.1) Prerada i stavljanje na tržište

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

III. POTPORE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI

Mjera 1. Sufinanciranje izrade dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda

Članak 5.

(1) Za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobriti će se u iznosu do 20

% dokumentiranih troškova, najviše u iznos do 2.000,00 kuna po korisniku.

(2) Ukupni iznos za potpore za izradu dokumentacije gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednog proizvoda u 2020.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 2. Sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga

Članak 6.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova, stručnih predavanja, odlaska na poljoprivredne sajmove i slično. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge ili zadruge

(2) Ukupni iznos za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih udruga i zadruga u 2020.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 3. Sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje

Članak 7.

(1) Odobriti će se sufinanciranje organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba Rapske ovce, Dani maslina i slično).

(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju odnosno pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam.

(3) Ukupni iznos za potpore za sufinanciranje dijela troškova manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u 2020.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 4. Potpore za ostale mjere ruralnog razvoja

Članak 8.

(1) Potpore će se isplaćivati po zahtjevu korisnika za aktivnosti koje pridonose razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora (kao npr. nastup na specijaliziranoj manifestaciji namijenjenoj predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača i slično), a nisu obuhvaćene nekom od potpora iz ovog programa.

(2) Potpora se može dodijeliti korisniku za nastup na specijaliziranoj manifestaciji isključivo za:

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku. Pojedinom korisniku može se odobriti najviše dvije potpore za ove namjene u kalendarskoj godini.

(4) Ukupni iznos za ostale mjere ruralnog razvoja u 2020.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 5. Sufinanciranje prerade maslina

Članak 9.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova prerade maslina korisnicima koji putem analize kvalitete maslinovog ulja dokažu da je ulje ekstra djevičanske kvalitete.

(2) Sufinancirati će se iznos od 20 lipa po kilogramu masline. Ukupni iznos za sufinanciranje prerade maslina u 2020.g. je 10.000,00 kn.

Mjera 6. Sufinanciranje nabave poljoprivredne opreme odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete.

Članak 10.

(1) Odobrit će se sufinanciranje dijela troškova nabave poljoprivredne opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjenih preradi odnosno ulaganja u modernizaciju postojećih pogona, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke kapacitete i slično.

(2) Sufinancirati će se iznos do 50% od ukupne vrijednosti odnosno do 30.000,00 kn po korisniku. Ukupni iznos za sufinanciranje u 2020.g. je 50.000,00 kn.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 11.

(1) Nepovratne novčane potpore - gradske subvencije koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom.

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama i visini iz članka 2. ovog Programa, a najdulje do kraja 2020. godine.

(3) Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 30.000,00 kn.

(4) Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Članak 12.

(1) Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik, a objavljuju se na web stranici Grada Raba i na oglasnoj ploči.

(2) Javni poziv sadrži:

1. naziv tijela koje objavljuje javni poziv,

2. predmet javnog poziva,

3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,

4. popis potrebne dokumentacije,

5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,

6. vrijeme trajanja javnog poziva,

7. podatke o informacijama.

Članak 13.

(1) Nakon stupanja na snagu ovog Programa, Gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja potpora. Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Raba.

(2) Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam nakon provjere dostavljene dokumentacije, daje prijedlog Gradonačelniku koji donosi zaključak o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore.

(3) Dostavljanjem dokumentacije na javni poziv i donošenjem zaključka o dodjeli nepovratne potpore, korisnik sredstva daje odobrenje Gradu Rabu da osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj Internet stranici Grada Raba te u drugim izvještajima.

(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2020. godine. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli nepovratne potpore.

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da on ili članovi kućanstva s prebivalištem na istoj adresi imaju dugovanja prema Gradu Rabu.

(6) U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodjelu potpora u okviru određenih mjera, Gradonačelnik će omogućiti dodjelu potpora u većem ukupnom iznosu po pojedinoj mjeri, uz istovremeno smanjenje drugih mjera za koje postoji manji interes, a sve u skladu sa ukupnim planiranim proračunskim sredstvima za poticanje poljoprivrede u tekućoj godini.

V. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Raba.

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave, a objaviti će se u službenim »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/20-01/43.

Ur. broj: 2169-01-01-20-2-1.

Rab, 19. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr