SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA BAŠKA

5.

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13, 31/15, 27/17, 04/18), u članku 3. stavak 1. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 1. alineja 10. riječi: »predstojniku ureda državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

U stavku 5. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-7

Baška, 17. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr