SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA BAŠKA

4.

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), u članku 19. stavak 1. riječi: »središnjem tijelu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelu državne uprave«.

U stavku 2. riječi: »Središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »Tijelo državne uprave«.

U stavku 3. riječi: »središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave«.

Članak 2.

U članku 43. stavak 2. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 3.

U članku 48. stavak 1. riječi: »obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu« zamjenjuju se riječima: »obavljanje povjerenih poslova državne uprave«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

» U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave.«

Članak 5.

U članku 85. stavak 1. riječi: »ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

U stavku 2. riječi: »predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-6

Baška, 17. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr