SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/ 18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/18 i 10/ 19 i 03/20), načelnik Općine Punat, dana 12. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Punat

PRAVNA OSNOVA

I.

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije KLASA: 351-01/20-04/13, URBROJ: 2170/1-03- 08/6-20-5 od 20. veljače 2020. godine za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je potreba provođenja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređene, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

II.

Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade).

RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

III.

Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 19. ožujka 2008. Zatim je donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/10 te Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 14/15.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena je u »Službenim novinama PGŽ«, broj 37/15, a Odluka o donošenju u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/18.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen s razvojnim potrebama lokalne zajednice, stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju izrade posljednjih izmjena plana pojavile su se inicijative za provjerom određenih rješenja u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu.

Izrada IV. izmjena i dopuna Plana je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te prilagođavanju odredba za provođenje.

U okolnostima stabilnog rasta i održivog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni i ravnomjerni razvoj gospodarskih djelatnosti, u dobroj mjeri usklađenja javnog i privatnog interesa.

Ovom IV. izmjenom i dopunom Plana ostvarit će se preduvjeti za utvrđivanje nove lokacije reciklažnog dvorišta (za komunalni i građevinski otpad) koje je potrebno dislocirati s postojeće pozicije unutar središnjeg naselja Punat, planske oznake N1 (k.č.br.4347/18 i 4348/11; obje k.o. Punat), na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški , preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br.5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad.

Pored izmjene lokacije reciklažnog dvorišta, potrebno je provjeriti uvjete gradnje na dijelu naselja Punat na predjelu Buka gdje je prošlim izmjenama Plana prošireno građevinsko područje u cilju gradnje gradnju obiteljskih hotela i smještajnih građevina višeg standarda, za što je potrebno provesti usklađenje s tekućim izmjenama podzakonskih akata.

PROGRAMSKA POLAZIŠTA I CILJEVI IZRADE PLANA

IV.

Cilj IV. izmjena i dopuna Plana je:

- izmijeniti lokaciju reciklažnog dvorišta za komunalni i građevinski otpad s postojeće unutar središnjeg naselja Punat planske oznake N1 (k.č.br.4347/18 i 4348/11, obje k.o. Punat) na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški, preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br.5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad.

- provjera statusa i normativno usklađenje proširenog dijela naselja Punat na predjelu Buka prema tekućim izmjenama podzakonskih akata koji se odnose na građevine iz skupine hoteli

- po potrebi, usklađenje s očitovanjima nadležnih tijela u postupku,

- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima važećim u trenutku donošenja ove Odluke

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

V.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku IV. ove Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Punat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

REDOSLIJED RADNJI U POSTUPKU OCJENE

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša) i Uredbe

o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi i to slijedećim redoslijedom provedbe:

1. Općinski Načelnik Općine Punat donosi odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

2. Nositelj izrade je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih propisima za zaštitu okoliša i zdravlja na lokalnoj razini. Nositelj izrade dostavlja zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke tijelima i/ili osobama određenih posebnim propisima. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se ocjeni potrebnim Nositelj izrade o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osobe određenim posebnim propisima.

3. Nositelj izrade dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 80/13, 15/18 i 14/ 19), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

4. -Ako Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

-Ako Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije ne isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene.

5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Nositelj izrade potvrđuje da za Plan »jest« ili »nije« potrebno provesti postupak strateške procjene. Nositelj izrade je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

6. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

7. O Odluci iz točke 6. Nositelj izrade je dužan informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08 i 80/13).

POPIS TIJELA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sudjelovat će sljedeća tijela i/ili osobe:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, 51500 Rijeka

2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

3. Hrvatske vode, Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za slivove sjevernog Jadrana, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka;

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

5. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

6. Hrvatske šume d.o.o, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

7. Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

8. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

VIII.

O ovoj Odluci osigurat će se informiranje javnost i sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-02/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-02/01-20-5

Punat, 12. ožujka 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr