SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
OPĆINA PUNAT

18.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18, 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/18, 10/19 i 03/ 20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Punat, dana 2. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
da za Urbanistički plan uređenja (UPU-6)
- građevinskog područja ugostiteljsko-turističke
namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

I.

Općinski načelnik Općine Punat donio je dana 2. rujna 2019. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja (UPU 6) - građevinsko područje ugostiteljsko- turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (KLASA: 350-02/ 19-01/02, URBROJ: 2142-02-02/01-19-5) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (u daljnjem tekstu: Plan).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je planirana izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu.

II

Nositelj izrade Plana i nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

III.

Razlozi za izradu Plana su slijedeći:

Područje obuhvata u jednom je dijelu privedeno svrsi ugostiteljsko-turističke namjene, vrste kamp.

Izgrađen je i dio pratećih sadržaja s potrebnim spektrom prometne i komunalne infrastrukture.

Dijelovi područja obuhvata koji danas nisu u funkciji kampa ostali su gotovo intaktan i sačuvani prirodni krajobraz, idealan za planiranje novih turističkih kapaciteta u tipologiji kampa.

UPU 6 je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području građevinskog područja obuhvata tog UPU-a te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima definiranim Prostornim planom uređenja Općine Punat, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama nadređene prostorno planske dokumentacije i regulative.

Područje obuhvata potrebno je planirati isključivo kao područje ugostiteljsko-turističke namjene vrste kamp (planske oznake T3) koji će se sastojati iz dvije funkcionalne (prostorne) cjeline.

Ovim se Planom želi spriječiti apartmanizacija i usmjeriti zonu obuhvata primjerenoj i održivoj urbanizaciji, a sve u cilju maksimalnog očuvanja prostora i vrijednog krajolika. Time bi se Plan uskladio s osnovnim načelima prostornog uređenja i odredbama o zaštićenom obalnom području.

Unutar obuhvata Plana dulji niz godina uspješno djeluje jedan od prvih nudističkih kampova u ovom dijelu Europe, stoga nije poželjno planirati sadržaje koji nisu kompatibilni s postojećom namjenom prostora.

Na zahtjev nadležnog Ministarstva promijenjen je naziv Plana iz kojeg je bilo potrebno izbrisati oznaku T2a s obzirom da se sadržaji turističkog naselja više ne planiraju unutar obuhvata UPU 6.

IV.

Programska polazišta i ciljevi izrade Plana su unaprjeđenje razvoja lokalne sredine te daljnje poticanje investicijskih planova i poduzetničke aktivnosti. Slijedom navedenog, izrada Plana obuhvaća slijedeće:

1. namjenu prostora prije svega planirati za daljnji razvoj kampa iz razloga što se kamp vrlo dobro srodio s tim prostorom i treba mu dati mogućnost daljnjeg razvoja,

2. uvjetima gradnje i korištenja postaviti koncept prostora koji će funkcionirati iz dvije sastavne i neovisne, funkcionalne cjeline kampa (T3a-1 i T3a-2)

3. dio obuhvata Plana moguće je prenamijeniti u rekreacijsku zonu te izvršiti još neke prenamjene prostora radi sprječavanja neprimjerenog korištenja.

V.

Obuhvat novoplaniranog UPU 6 u granicama je obuhvata važećeg UPU 6.

VI.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš i značajnog negativnog utjecaja na ekološku mrežu. Nositelj izrade zatražio je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarstveni odjel za slivove sjevernog jadrana, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

4. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka

5. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

6. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, Slogin kula 2/III, Rijeka

7. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Slogin kula 2/II, Rijeka

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, KLASA: 612-07/19-35/61, URBROJ: 517-05-2-3-19-2, od 18. rujna 2019. godine - očitovalo se da nema zakonsku pretpostavku za izdavanje mišljenja u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni plan, te je Zahtjev proslijedilo na nadležno tijelo Primorsko goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Adamićeva 10, Rijeka.

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3, KLASA 351-03/19-01/0000284, URBROJ: 374-23-1-19-2 OD 13. rujna 2019. godine - mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ukoliko se zahvati planiraju sukladno Zakonu o vodama te provedbenim propisima i planovima donesenim na temelju njega te u skladu sa ranije dostavljenim zahtjevima.

3. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, Rijeka,

Oznake: 02-200-27/26-19 od 12. rujna 2019. godine - ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

4. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2, (KLASA: 351-01/19-04/78, URBROJ: 2170/1-03-08/6-20-6, od 24. siječnja 2020. godine - mišljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu navedenih uvieta zaštite prirode.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2, (KLASA: 351-01/19-04/78, URBROJ: 2170/1-03-08/6-20-7, od 24. siječnja 2020. godine - mišljenje da ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Svoje očitovanje nisu dostavile slijedeće osobe/institucije, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Općine Punat da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

2. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ, Slogin kula 2/III, Rijeka

3. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Slogin kula 2/II

VII.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

VII.

Plan ne predstavlja okvir za financiranje iz sredstava Europske unije, niti okvir za provedbu zahvata koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš i ne očekuje se negativni utjecaj Plana na očuvanje i cjelovitost područja ekološke mreže.

Sagledan je mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu sljedećih uvjeta zaštite prirode:

- očuvati sve postojeće lokve unutar UPU u njihovom prirodnom izgledu te spriječiti njihovo zaraštanje;

- očuvati postojeće suhozidove, stare maslinike te stara stabla i panjeve drugih vrsta drveća kao potencijalna staništa za vrste;

- u suradnji s Javnom ustanovom Priroda, za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Primorsko- goranske županije educirati buduće korisnike o očuvanju bioraznolikosti te zabrani uzimanja jedinki kopnene kornjače iz prirode;

- planirati ekološku rasvjetu unutar UPU;

- kod provedbe zahvata unutar obuhvata Plana vegetaciju uklanjati u razdoblju od 15. kolovoza do 1. veljače, van sezone gnježđenja ptica koje potencijalno dolaze na lokaciji;

- osigurati odgovarajući stupanj pročiščavanja otpadnih voda;

- sačuvati obalu u prirodnom stanju, odnosno zabraniti nasipavanje i betoniranje.

VIII.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 350-02/19-01/02, URBR: 2142-02-03/11- 20-25, od dana 10. veljače 2020. godine) te je dana 20. veljače 2020.godine, (KLASA: 351-01/20-04/21, URBRJ: 2170/1-03-08/7-20-2) izdano mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (UPU 6) - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,153/13,78/15,12/18 i 118/ 18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).

IX.

O ovoj Odluci osigurat će se informiranje javnost i sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08 i 80/13) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se na službenim stranicama Općine Punat.

Klasa: 350-02/19-01/02

Ur. broj: 2142-02-03/11-20-27

Punat, 2. ožujka 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51521&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr