SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
OPĆINA PUNAT

16.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15 i 14/19) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

1. Distribucija električne energije;

2. Distribucija prirodnog plina;

3. Distribucija toplinske energije;

4. Elektroničke komunikacijske usluge;

5. Javna vodoopskrba i javna odvodnja;

6. Opskrba plinom u javnoj usluzi;

7. Obavljanje dimnjačarskih poslova;

8. Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;

9. Poštanske usluge;

10. Prijevoz putnika u javnom prometu;

11. Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 3.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

U Savjet se imenuje:

1. 2 člana, predstavnika Općine Punat;

2. 1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se posebnim rješenjem općinskog načelnika Općine Punat.

Članak 4.

Savjet se osniva s ciljem da:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Punat;

- predlaže općinskom načelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina koištenja javnih usluga iz nadležnosti Općine Punat;

- razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje općinskom načelniku;

- prati stanje i daje mišljenje općinskom načelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način;

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga;

- obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 5.

Mandat člana Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

1. danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva;

2. danom razrješenja od strane općinskog načelnika;

3. smrću.

Umjesto člana Savjeta kojem je prestalo članstvo, novi član imenuje se u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata člana koji je razriješen.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Punat kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad u tijelima Općine Punat.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte koje donosi Savjet.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova.

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Predsjednik Savjeta može po potrebi na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik po potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 5 dana:

- nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje se treba izjasniti općinski načelnik;

- ako to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Općinskog načelnika.

Članak 8.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/20-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-6

Punat, 2. veljače 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51521&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr