SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« PGŽ 12/13, 18/ 14, 4/18 i 3/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 33. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2020. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Statutu Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/ 18 i 3/20 - pročišćeni tekst) u članku 24. stavku 1. alineji 11. riječi »predstojniku ureda državne uprave u županiji« zamjenjuju se riječima »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 2.

U članku 44. stavak 1. alineje 16. i 17. mijenjaju se i glase:

»- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno povjerenih poslova državne uprave,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i povjerenim poslovima državne uprave«.

Članak 3.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.«.

Članak 4.

U članku 47. stavku 1. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 5.

U članku 53 . stavku 1. riječi: »poslova državne uprave prenijetih na Grad« zamjenjuju se riječima: »povjerenih poslova državne uprave«.

Članak 6.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«.

Stavak 2. se briše.

Članak 7.

U članku 95. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donose upravna tijela Grada u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.«.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga jedinice.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 8. brišu se omaškom navedene riječi: »Gradskog vijeća«

Članak 8.

U članku 97. stavku 1. riječi: »obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna Središnja tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu«

Članak 9.

U cijelom tekstu Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 18/14, 4/18 i 3/20 - pročišćeni tekst) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 10.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novog Vinodolskog.

Članak 11.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/18-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-18-5

Novi Vinodolski, 2. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr