SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

8.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 22. i 74. stavka 4. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Raba

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to za:

1. Vijeće Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),

2. Vijeće Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),

3. Vijeće Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),

4. Vijeće Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),

5. Vijeće Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),

6. Vijeće Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),

7. Vijeće Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab- stari grad),

8. Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 75. Statuta Grada Raba, imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. travnja 2020. godine.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), na web stranici Grada Raba (www.rab.hr) te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-5

Rab, 27. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr