SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA RABA

Članak 1.

U Statutu Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) u članku 24. stavku 2. riječi: »predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 2.

U članku 36. podstavku 1. riječi: »predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 3.

U članku 42. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.«.

Članak 4.

U članku 61. riječi: »prenijeti na Grad Rab« zamjenjuje se riječima : »povjereni Gradu Rabu«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Grada Raba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 96. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih

ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Raba.«.

Članak 6.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 7.

U cijelom tekstu Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 8.

Ovlašćuje se Komisija za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Raba.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Raba stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-1

Rab, 27. veljače 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr