SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA DOBRINJ

3.

Na temelju članka 104. stavka 3. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13, 36/13 I 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 24. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Dobrinj

Članak 1.

U Statutu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 I 2/18) u članku 16. stavku 3. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. riječi: » središnjem tijelu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelu državne uprave« i riječi:» središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave«.

Članak 3.

U članku 33. stavku 1. alineja 9. mijenja se i glasi:

»- dostavlja usvojene opće akte s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, i to na način da u slučaju izmjena i dopuna općih akata dostavlja tekst odredaba akta koje se mijenjaju, odnosno opći akt čije se odredbe mijenjaju, dopunjavaju ili stavljaju izvan snage te pročišćeni tekst akta u slučaju opsežnijih akata koji su doživjeli više izmjena i dopuna«

Članak 4.

U članku 49. stavku 3. alineji 31. riječ: »preneseni« zamjenjuje se rječju: »povjereni«.

Iza alineje 32. dodaje se alineja 33. koja glasi:

»- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području«

Dosadašnje alineje se pomiču.

Članak 5.

U članku 52. stavku 1. alineja 1. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u županiji« zamjenjuje se riječima: »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 6.

U članku 58. stavku 1. riječi: »poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Dobrinj« zamjenjuju se riječima: »povjerenih poslova državne uprave«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«

Članak 7.

U članku 96. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javne ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.«

Članak 8.

U članku 100. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

»Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-5

Dobrinj, 28. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr