SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD CRES

10.

Na temelju članka 4. St. 3Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 I 4/18), članka 20. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 13/10, 28/ 10, 42/18, 4/19) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09), Gradonačelnik Grada Cresa, po prijedlogu Pročelnice Upravnog odjela za opće i pravne poslove i Pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje, dana 5. veljače 2020. godine, donosi sljedeći

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU
UPRAVNIH TIJELA GRADA CRESA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Grad), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada, u skladu sa Statutom i općim aktima Grada.

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa i drugim propisima.

Članak 3

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA

Članak 4.

Upravna tijela Grada i njihove ustrojstvene jedinice utvrđene su Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa i to:

1. Upravni odjel za opće i pravne poslove:

- Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i radnih tijela

- Odsjek za stručne poslove Gradonačelnika

- Odsjek za imovinsko-pravne i opće poslove

2. Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje

- Odsjek za proračun, financije i računovodstvo

- Odsjek za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje

- Odsjek za poduzetništvo, gospodarstvo i fondove Europske unije

UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovara nadređenom voditelju unutarnje ustrojstvene jedinice više razine, odnosno pročelniku upravnog tijela.

U razdoblju odsutnosti pročelnika upravnog tijela Imenovanje privremenog pročelnika upravnog tijela u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, obavlja se u skladu s propisima.

U slučaju upražnjenosti radnog mjesta voditelja odsjeka ili odsutnosti voditelja odsjeka, odsjekom izravno upravlja pročelnik upravnog tijela ili službenik istoga upravnog tijela kojeg za to pisano ovlastio nadređeni pročelnik upravnog tijela.

Gradonačelnik neposredno sa pročelnicima upravnih tijela Grada organizira koordinirani rad na izvršavanju poslova upravnih tijela Grada.

U slučaju dvojbi o nadležnosti gradskih upravnih tijela, o načinu obavljanja posla i sličnog, odluku donosi gradonačelnik.

RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, važećom Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit, sukladno zakonu.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Prijam u službu i raspoređivanje na radno mjesto vrši se sukladno zakonu.

RADNO VRIJEME I RAD SA STRANKAMA

Članak 7.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik.

Raspored rada sa strankama ističe se na oglasnoj ploči na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

Članak 8.

Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju. Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te nazivi njihovih funkcija odnosno radnih mjesta.

Članak 9.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe postavljenog na ulazu u zgradu gradske uprave te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 10.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima. Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog tijela.

OBAVLJANJE SLUŽBENIČKIH I NAMJEŠTENIČKIH POSLOVA

Članak 11.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada, pravilima struke, te uputama nadređenih službenika.

Službenici i namještenici upravnih tijela Grada u obavljanju poslova i zadaća svog radnog mjesta dužni su operativno i stalno surađivati sa svim drugim službenicima i namještenicima upravnih tijela.

Članak 12.

Svaki službenik i namještenik, osim poslova i zadataka navedenih u Sistematizaciji radnih mjesta, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnih tijela.

Pročelnici upravnih tijela Grada u slučaju nepopunjenosti broja izvršitelja dužni su preraspodjelom poslova organizirati nesmetan rad upravnog tijela, do popunjenja radnih mjesta.

Svi službenici upravnih tijela dužni su se stručno usavršavati i pratiti zakonske i druge propise iz svog djelokruga.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 13.

Sastavni dio ovog Pravilnika je Sistematizacija radnih mjesta u upravnim tijelima Grada, koja sadrži popis radnih mjesta, potrebno stručno znanje, opis poslova i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 14.

Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela odnosno drugi nadređeni službenik, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto prema prioritetima i potrebama službe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15

Službenici i namještenici zatečeni u službi u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Cresa od 16. listopada 2010. sa svim izmjenama i dopunama.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Cresa stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-1/4

Ur. broj: 2213/02-02-20-2

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr