SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA BAŠKA

3.

Temeljem članka članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, dana 24. veljače 2020. godine donio je

ODLUKU
o iznajmljivanju/posudbi pokretnina
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način iznajmljivanja, odnosno posuđivanja pokretnina (predmeta, opreme i sl.) u vlasništvu Općine Baška, te se utvrđuje iznos naknade za isto.

Članak 2.

Pokretnine u vlasništvu Općine Baška iznajmljuju se temeljem pisanog zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati naziv odnosno ime i prezime podnositelja (u daljnjem tekstu: korisnik), naznaku i broj pokretnina za iznajmljivanje kojih je podnesen, vrijeme, odnosno razdoblje korištenja, te razlog iznajmljivanja.

Članak 3.

Za iznajmljivanje pokretnina u vlasništvu Općine Baška utvrđuje se naknada, kako slijedi:

.stolice, stolovi... 0,80 kn/komad/dnevno,

.štand 20,00 kn dnevno.

.ostalo (šator, bina...) 40,00 kn dnevno.

Naknada iz prethodnog stavka uvećava se za pripadajući PDV.

Za iznajmljivanje pokretnina, koje traje duže od 3 (tri) dana, zaključuje se odgovarajući ugovor.

Članak 4.

O zaprimljenom zahtjevu odlučuje Općinski načelnik pisanom Odlukom.

Odluka iz prethodnog stavka sadrži podatke:

.naziv/ime i prezime, adresu i OIB korisnika,

.oznaka, odnosno opis pokretnine koja se iznajmljuje,

.iznos naknade,

.obvezu uplate naknade unaprijed, odnosno prije preuzimanja predmeta iznajmljivanja,

.postojanje ili nepostojanje obveze zaključenja ugovora,

.obvezu korisnika vratiti iznajmljenu pokretninu u stanju u kome je istu preuzeo, odnosno nadoknaditi troškove popravka ili zamjene oštećene pokretnine,

.način preuzimanja iznajmljene pokretnine.

Članak 5.

Prije preuzimanja iznajmljene pokretnine korisnik je obvezan dokazati uplatu naknade, te, ako se isto utvrdi potrebnim, zaključiti ugovor.

Korisnik u vlastitoj organizaciji, odnosno o vlastitom trošku, obavlja preuzimanje i povrat predmeta iznajmljivanja.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, za korisnike koji s Općinom Baška sklope godišnji ugovor o zakupu površine javne namjene za postavljanje štanda, naknada za iznajmljivanje štanda u vlasništvu Općine Baška utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 kuna godišnje, uvećano za pripadajući PDV.

Ako je korištenje štanda u vlasništvu Općine Baška uvjet natječaja za davanje u zakup površine javne namjene, korisnici iz prethodnog stavka ne podnose poseban zahtjev za iznajmljivanje štanda, a podaci iz članka 4. ove Odluke određuju se ugovorom o zakupu površine javne namjene.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznajmljivanju/posudbi pokretnina u vlasništvu Općine Baška, KLASA: 363-01/16-01/27, URBROJ: 2142-03-02/1- 16-1 od 5. travnja 2016. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/20-01/12

Ur. broj: 2142-03-02/1-20-1

Baška, 24. veljače 2020.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=10007&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr