SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

14.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat na temelju članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13) te članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/15) na sjednici održanoj 3. veljače 2020. godine utvrđuje pročišćeni tekst Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Pročišćeni tekst Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine obuhvaća Odluku o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 46/11), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13) te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/15) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Predsjednica

Ivana Radić, v. r.

ODLUKA
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi priključenja.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj - Ponikve voda d.o.o. Krk.

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se priključivanje građevina na:

- vodoopskrbni sustav radi opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak),

- odvodni sustav radi odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak).

Članak 3.

Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak), čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

Priključkom na građevine javne odvodnje (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak), smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji je nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora (stambena zgrada, poslovna zgrada, proizvodna zgrada i druge zgrade).

Posebni dio nekretnine jest dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

Članak 4.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu priključiti na komunalne vodne građevine.

U građevinama sa više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu mora imati svoj vodomjer.

Članak 5.

Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Troškove izvedbe priključenja na komunalne vodne građevine snosi investitor ili vlasnik građevine.

Članak 6.

Vlasnik poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

2. ako je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni.

Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Postupak priključenja započinje podnošenjem pisanog zahtjeva vlasnika/investitora, odnosno drugog zakonitog posjednika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

Uz zahtjev za priključenje prilaže:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste,

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

Zakoniti posjednik građevine dužan je uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 2. ovog članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine.

Članak 8.

Isporučitelj vodne usluge, na temelju zahtjeva za priključenje, provodi postupak za izdavanje suglasnosti za priključenje, odnosno izdaje suglasnost za priključenje ako su za priključenje ispunjeni opći i tehnički uvjeti.

Suglasnost o priključenju građevine na komunalne vodne građevine sadrži:

1. podatke o vlasniku odnosno zakonitom posjedniku građevine, ili druge nekretnine za koju je podnesen zahtjev za priključenje,

2. podatke o građevini, odnosno drugoj nekretnini za koju je podnesen zahtjev za priključenje (adresu, katastarsku oznaku odnosno zemljišno-knjižnu oznaku, namjenu i dr.),

3. tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

4. broj i vrstu priključaka,

5. rok za priključenje,

Primjerak suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj vodne usluge dostavlja Općini Punat na znanje.

Članak 9.

Građevina se neće priključiti na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. kad je izgrađena bez akta kojim se dopušta gradnja,

2. ako nisu ispunjeni opći tehničko-tehnološki uvjeti priključenja.

Članak 10.

U dijelovima naselja u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, investitoru ili vlasniku građevine ili druge nekretnine se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

U dijelovima naselja u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, investitoru ili vlasniku građevine ili druge nekretnine se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame ili septičke taložnice.

Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje,

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje.

Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sabirnu jamu ili septičku taložnicu koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije odmah po priključenju građevine.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (»Službene novine PGŽ« broj 46/09, 11/10 i 7/11).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-02/02

Ur. broj: 2142-02-01/2-20-3

Punat, 3. veljače 2020.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr