SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

12.

Na temelju članka 97. stavka 4. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Punat

Članak 1.

U Statutu Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19) u članku 16. stavku 2. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 20. stavku 3. riječi: » središnjem tijelu državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelu državne uprave«.

U stavku 4. riječi: »središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave«.

Članak 3.

U članku 45. stavku 1. alineji 16. riječ: »preneseni« zamjenjuje se rječju: »povjereni«.

Iza alineje 17. dodaje se alineja 18. koja glasi:

»- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području«

Dosadašnje alineje 18. i 19. postaju alineje 19. i 20.

Članak 4.

U članku 48. stavku 2. riječi: »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« zamjenjuje se riječima: » nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 5.

U članku 54. stavku 1. riječi: »poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Punat« zamjenjuju se riječima: »povjerenih poslova državne uprave«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Općine Punat imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«

Članak 6.

U članku 88. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Upravna tijela Općine Punat u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javne ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Punat.«

Članak 7.

U članku 90. riječ: »središnja« briše se.

Članak 8.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 9.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-4

Punat, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr