SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/18 i 10/19), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2019/S 01K-0051019, Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine donosi

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesija
za obavljanje usluga parkiranja na uređenim javnim
površinama u djelu koji se odnosi na obavljanje nadzora
i premještanje parkiranih vozila na površinama
javne namjene sukladno posebnim propisima

Članak 1.

Poništava se postupak dodjele koncesije za obavljanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama u djelu koji se odnosi na obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno poseb

nim propisima budući da do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da Odluku o poništenju postupka davanja koncesije objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-13

Punat, 11. veljače 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr