SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

6.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odredbe članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Punat

I. UVOD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (u nastavku: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade IV. izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Stručni izrađivač IV. izmjena i dopuna i dopuna Plana je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u nastavku: stručni izrađivač).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Ova IV. izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i plana više razine.

III. RAZLOZI DONOŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izrada IV. izmjena i dopuna Plana je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru te prilagođavanju odredba za provođenje.

U okolnostima stabilnog rasta i održivog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni i ravnomjerni razvoj gospodarskih djelatnosti, u dobroj mjeri usklađenja javnog i privatnog interesa.

Ovom IV. izmjenom i dopunom Plana ostvarit će se preduvjeti za utvrđivanje nove lokacije reciklažnog dvorišta (za komunalni i građevinski otpad) koje je potrebno dislocirati s postojeće pozicije unutar središnjeg naselja Punat, planske oznake N1 (k.č.br.4347/18 i 4348/11; obje k.o. Punat), na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški , preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br.5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad.

Pored izmjene lokacije reciklažnog dvorišta, potrebno je provjeriti uvjete gradnje na dijelu naselja Punat na predjelu Buka gdje je prošlim izmjenama Plana prošireno građevinsko područje u cilju gradnje gradnju obiteljskih hotela i smještajnih građevina višeg standarda, za što je potrebno provesti usklađenje s tekućim izmjenama podzakonskih akata.

IV. OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 6. ove Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja Općine Punat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 09/08) donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 19. ožujka 2008. Zatim je donesena Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat koja je objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/10 te Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena u »Službenim novinama PGŽ«, broj 14/15.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat objavljena je u »Službenim novinama PGŽ«, broj 37/15, a Odluka o donošenju u »Službenim novinama PGŽ«, broj 30/18.

Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen s razvojnim potrebama lokalne zajednice, stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim u razdoblju izrade posljednjih izmjena plana pojavile su se inicijative za provjerom određenih rješenja u grafičkom dijelu plana kao i u tekstualnom dijelu.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj IV. izmjena i dopuna Plana je:

- izmijeniti lokaciju reciklažnog dvorišta za komunalni i građevinski otpad s postojeće unutar središnjeg naselja Punat planske oznake N1 (k.č.br.4347/18 i 4348/11, obje k.o. Punat) na novu lokaciju uz Županijsku cestu (ŽC 5125) prema Staroj Baški , preko puta lovačkog doma, na k.č.br. 5794/3, 5795, 5803/4, 5804/3, 5804/4, 5804/5, 5804/6, 5804/7 i 6115 sve k.o. Punat za komunalni i k.č.br.5169/25 k.o. Punat za građevinski otpad.

- provjera statusa i normativno usklađenje proširenog dijela naselja Punat na predjelu Buka prema tekućim izmjenama podzakonskih akata koji se odnose na građevine iz skupine hoteli

- po potrebi, usklađenje s očitovanjima nadležnih tijela u postupku,

- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim aktima važećim u trenutku donošenja ove Odluke.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za izradu IV. izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. Ukoliko se tijekom izrade IV. izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izrađuje stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, u suradnji s nositeljem izrade.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta IV. izmjena i dopuna Plana, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1.PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP ODS d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000Zagreb

6.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

7.Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

8.Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

9.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

10.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

11.HOPS-Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, Zagreb

12.Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost ,Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

13.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

14.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

15.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

16.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

17.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka 18.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

20. MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite, PU CZ Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

21. Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb

22.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

23.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

24.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

25.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

26.Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

27.Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije-Ispostava u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 3

28.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala

29.Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade IV. izmjena Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Za izradu IV. izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna Plana,

- javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana traje 15 dana

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata plana - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Općinskom vijeću Općine Punat.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Na temelju odredbi članka 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu IV. izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Punat.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahtjevi u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg Prostornog plana uređenja Općine Punat, te provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-10

Punat, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr