SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

4.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 12. prosinca 2019. godine donosi

PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2020. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) s mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom, plaže u Povilama, plaže u Klenovici i plaže u Smokvici, kako slijedi:

1. Održavanje plaže u Povilama 20.000,00 kn

(Proračunska stavka 7500)

2. Održavanje plaže u Klenovici 40.000,00 kn

(Proračunska stavka 7505)

3. Održavanje plaže Crveni križ 70.000,00 kn

(Proračunska stavka 7520)

4. Sanitarni čvor - plaža Prva dražica

u Novom V. 200.000,00 kn

(Proračunska stavka 7525)

5. Uređenje plaže Plitka Draga

u Smokvici 100.000,00 kn

(Proračunska stavka 7535)

6. Uređenje plaže Obala Petra Krešimira

u Novom Vinodolskom

(VI i VII faza) 1.250.000,00 kn

(Proračunska stavka 7530)

7. Postava zaštitnih barijera za plaže 100.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

8. Održavanje pomorskog dobra 300.000,00 kn

(Proračunska stavka 7560

9. Projekt sanacije obalnog zida ispod

Šetnice dr. Franje Tuđmana 60.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

10. Sanacija obalnog zida ispod

Šet. dr. F. Tuđmana 600.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

11. Sanacija obale u Klenovici 600.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

12. Sanacija obale u naselju Grabrova

u NV 600.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

13. Studijska i projektna dokumentacija

uređenja plaže ispod Parka Ivana

Mažuranića 110.000,00 kn

(Proračunska stavka 7540)

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se sljedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja koje se odnose na kulturne, zabavne i sportske manifestacije:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Korisnici koncesijskih odobrenja koja imaju oznaku lokacije broj: 3, 4, 5, 6, 7 i 9 bit će u obavezi ukloniti štandove i pokretne naprave do početka izvođenja radova na uređenju dijela Parka Ivana Mažuranića i to najkasnije do 1.10.2019. godine.

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, broj: 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N. RH 36/ 04, 63/08, 133/13 i 63/14).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i isti će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/19-10/8

Ur. broj: 2107/02-04/19-3

Novi Vinodolski, 12.prosinca 2019.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oecc., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr