SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/2019), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 128/2019), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano
financiranje domova čiji je osnivač Primorsko
-goranska županija u 2020. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/2019), u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđena je razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Županija u iznosu od 12.355.367 kn.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2019. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

. poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije rasporedit će se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene rasporedit će se na bazi ostvarenja u 2019. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke (razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene domova za starije osobe) u iznosu od 12.355.367 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

o DZSO KANTRIDA 4.378.410 kn

o DZSO VOLOSKO 3.937.610 kn

o DZSO MALI KARTEC 1.603.196 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 2.436.151 kn

IV.

Sredstva iz točke III. Ove Odluke namijenjena su za djelatnost (za zaposlene i materijalne i financijske rashode) u iznosu od 11.229.367 kuna i nabavu nefinancijske imovine i sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 1.126.000 kn, na slijedeći način:

o DZSO KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene 3.092.833 kn

- za materijalne i financijske rashode 802.489 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 483.088 kn

o DZSO VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 3.024.333 kn

- za materijalne i financijske rashode 685.365 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 227.912 kn

o DZSO MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 1.250.504 kn

- za materijalne i financijske rashode 171.692 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 181.000 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 1.808.295 kn

- za materijalne i financijske rashode 393.856 kn

- za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 234.000 kn

V.

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 44.355.367 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

o DZSO KANTRIDA 22.078.410 kn

o DZSO VOLOSKO 8.937.610 kn

o DZSO MALI KARTEC 7.403.196 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 5.936.151 kn

VI.

Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 32.000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

o DZSO KANTRIDA 17.700.000 kn

o DZSO VOLOSKO 5.000.000 kn

o DZSO MALI KARTEC 5.800.000 kn

o DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.500.000 kn

VII.

Sredstva iz točke IV. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

- sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

- sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

privremene i okončane situacije za izvedene radove,

odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

VIII.

Doznaka sredstava iz točki IV. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2020. godinu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-35

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr