SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

15.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz prethodno pribavljenu Odluku o davanju suglasnosti od strane Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured Rijeka (KLASA: 810-03/19-01/02, URBROJ:511-01-373-19-6, od 19. prosinca 2019. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj dana 6. veljače 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa
za sustav civilne zaštite Primorsko-goranske županije

I.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite na području Primorsko- goranske županije s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Pravne osobe od posebnog interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Primorsko-goranske županije određuju se kako slijedi:

A) Vodoopskrba

1.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

2.Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres/ Mali Lošinj

3.Ponikve voda d.o.o. Krk

4.Vodogradnja d.o.o. Rijeka

5.Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab

6.KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

B) Materijalno-tehnička sredstva

1.KD Kozala d.o.o. Rijeka

2.KD Energo d.o.o. Rijeka

3.KD Čistoća d.o.o. Rijeka

4.Komunalac d.o.o. Jurdani

5.Parkovi d.o.o. Opatija

6.KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

7.KD Murvica d.o.o. Crikvenica

8.Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk

9.Komunalac d.o.o. Delnice

10. KD Fužine d.o.o.

11. KD Čabranka d.o.o. Čabar

12. KD Črnika d.o.o. Punat

13. KD Kostrena d.o.o. Kostrena

14. KD Mrzle Drage d.o.o. Mrkopalj

15. KD Jelen d.o.o. Dražice

16. Dundovo d.o.o. Rab

17. Ecooperativa d.o.o. Matulji

18. Metis d.d. Kukuljanovo

19. Goran d.o.o. Delnice

20. GP Krk d.d. Krk

21. Novotehna d.d. Rijeka

C) Prijevoz

1. Autotrolej d.o.o. Rijeka

2. Jadrolinija d.d. Rijeka

3. Arriva d.d. Cres

4. Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka

5. Županijska uprava za ceste Rijeka

D) Opasne tvari

1. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

2. IND-EKO d.o.o. Rijeka

3. Rijekatank d.o.o. Rijeka

E) Medicinske usluge

1.KBC Rijeka

2.Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

3.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

4.Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

5.Veterinarska stanica Rijeka (Veterinarske ambulante Rijeka, Cres, Mali Lošinj, Krk i Lič)

F) Traganje i spašavanje

1.Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa
- Grupa potražnih pasa Rijeka

2.Udruga eRIpio, Hrvatska udruga za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite

G) Hrana i smještaj

1. Liburnia Rivijera Hoteli d.d. Opatija

2. Imperial d.d. Rab

3. Jadranka d.d. Mali Lošinj

4. Zlatni otok d.d. Krk

5. Dundovo d.o.o. Rab

H) Naftni derivati

1. INA d.d. Rafinerija nafte Rijeka

I) Ostalo

1.Županijski operativni centar za zaštitu mora Primorsko-goranske županije

2.Pilotski klub »Krila Kvarnera«

3.Lovački savez Primorsko-goranske županije

4.Saveza izviđača Rijeke

5.Diving Center Kostrena

III.

Za razradu dobivenih zadaća i funkcioniranje, pravne osobe iz točke II ove Odluke usklađuju svoje aktivnosti sukladno važećem županijskom Planu djelovanja civilne zaštite, a koji se nalazi na web stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr/Civilna zaštita).

IV.

Pravne osobe iz točke II. ove Odluke pozivaju se i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost pravnih osoba je ustrojiti interventne timove civilne zaštite koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća civilne zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Primorsko-goranske županije. Također, pravne osobe dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

V.

Pravnim osobama rukovodi i koordinira Župan uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

U katastrofama i velikim nesrećama Župan izravno zapovijeda operativnim snagama civilne zaštite Primorsko-goranske županije.

VI.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18),

- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (»Narodne novine« broj 49/17)

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 85/06),

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/ 15).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-18

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr