SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

13.

Na temelju članka 34. stavak 4. i članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju
i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela
Belveder, Grad Opatija

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija, pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 19) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne

usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2019/S 01K-0041355)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 13. rujna 2019. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/19 - dalje u tekstu: Odluka o namjeri) temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 21. listopada 2019. godine, broj objave 2019/S 01K-0041355, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njezin sastavni dio Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 20. studenog 2019. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Otvorena je jedina pristigla Ponuda Liburnia Riviera Hotela d.d.

Povjerenstvo je pristiglu Ponudu ocijenilo kao neurednu iz razloga što je nesporno utvrđeno da su Liburnia Riviera Hoteli d.d. koristili pomorsko dobro bez pravne osnove, a da za to nisu prethodno platili odgovarajuću naknadu, te je stoga potpisana i ovjerena Izjava dostavljena uz Ponudu tog dioničkog društva kojom potvrđuju da nisu pomorsko dobro koristili bez valjane pravne osnove ocijenjena neistinitom.

Budući da nakon odbijanja ponude nije preostala nijedna valjana ponuda, postupak davanja koncesije se poništava u skladu s člankom 38. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji ju prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-14

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr