SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/ 15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 23/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 98/19), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici od 6. veljače 2020. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNA
STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Statutu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst), u članku 50. stavku 4. riječi »predstojnika ureda državne uprave u Županiji«, zamjenjuju se riječima »nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt«.

Članak 2.

U članku 60. stavku 1. ispred riječi »poslova« dodaje se riječ »povjerenih«, a riječi »prenijetih na Županiju«, brišu se.

Članak 3.

Iza članka 70. dodaje se članak 70a) koji glasi:

»Članak 70a.

Upravna tijela Županije u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koja donese upravna tijela Županije u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje«.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-6

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr