SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 43. stavka 3. točke 12. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, i 7/18), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, Općinski načelnik dana 3. siječnja 2020. godine donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MATULJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Odjel), nazivi i opisi poslova unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom, nazivi i opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta te broj izvršitelja, radno vrijeme, odnosi sa strankama i druga pitanja vezana uz uredsko poslovanje, odgovornost za povrede službene dužnosti te ostala pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 2.

U Odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u Jedinstvenom upravnom odjelu su odsjeci i odjeljci.

Odsjek se ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica za obavljanje upravnih i/ili stručnih međusobno povezanih poslova iz djelokruga Odjela.

Odjeljak se ustrojava kao samostalna ustrojstvena jedinica unutar Odsjeka za obvaljanje upravnih međusobno povezanih poslova za koje je sistematizirano minimalno tri (3) radna mjesta.

Članak 5.

U Odjelu se ustrojavaju sljedeći odsjeci:

1. Odsjek za samoupravu i upravu,

2. Odsjek za proračun i financije,

3. Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje

U Odsjeku za proračun i financije ustrojava se Odjeljak za utvrđivanje i naplatu prihoda.

U Odsjeku za komunalni sustav i prostorno planiranje ustrojava se Odjeljak komunalnog i prometnog redarstva.

III. NAČIN UPRAVLJANJA UPRAVNIM ODJELOM

Članak 6.

Odjelom rukovodi pročelnik.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Odjela rukovodi voditelj.

Članak 7.

Za zakonitost i učinkovitost rada Odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka voditelj odgovara Pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odjeljka voditelj odgovara voditelju odsjeka i Pročelniku.

Članak 8.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta Pročelnika do imenovanja Pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju dulje odsutnosti Pročelnika, Općinski načelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika Odjela.

U slučaju upražnjenja radnog mjesta voditelja odsjeka ili njegove odsutnosti, odsjekom neposredno upravlja Pročelnik.

U slučaju dulje odsutnosti voditelja odsjeka ili odjeljka, Pročelnik može na te poslove premijestiti drugog službenika odjela.

IV. POPIS RADNIH MJESTA, NAZIV I OPIS RADNIH MJESTA, STRUČNI I DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA RADNA MJESTA TE BROJ IZVRŠITELJA

Članak 9.

Popis radnih mjesta u Odjelu, sa nazivima i opisom poslova radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za prijam u službu i raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja sadržani su u Sistematizaciji radnih mjesta koja je, kao Dodatak 1., sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Jedinstvenom upravnom odjelu privremeno se sistematizira radno mjesto Viši savjetnik - Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta, za obavljanje poslova provedbe EU projekta.

Osoba iz stavka 1. ovog članka prima se u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU projekta »Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja«, broj poziva: UP. 02.2.2.08 u sklopu ESF Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.«, u trajanju od 28 mjeseci.

Posebni uvjet za raspored na privremeno radno mjesto osobe iz stavka 1. ovog članka je aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i poznavanje rada na računalu.Naziv i opis poslova radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te broj izvršitelja sadržani su u Sistematizaciji radnih mjesta iz članka 9.ovog Pravilnika.

Članak 11.

Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - »Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta« za vrijeme koordiniranja na projektu iz članka 10. ovog Pravilnika, ostvaruje samo pravo na plaću i staž osiguranja, a nema pravo na priznavanje stvarnih materijalnih troškova i drugih prava iz radnog odnosa koja ostvaruju službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu temeljem Pravilnika o radu.

Članak 12.

U Odjelu radna mjesta službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima utvrđenim Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama te stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

Članak 13.

Službenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit.

Osoba bez položenoga državnoga stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.

Posebni uvjet za raspored na radno mjesto višeg savjetnika za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima je aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je poznavanje rada na računalu.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 14.

U upravnom postupku postupa službenik u čijem opisu poslova je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili to radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je Pročelnik.

VI. RADNO VRIJEME, ODNOSI SA STRANKAMA I DRUGA PITANJA VEZANA UZ UREDSKO POSLOVANJE

Članak 15.

Radno vrijeme Odjela je 40 sati tjedno svakoga radnog dana u tjednu i to:

- Ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7.30 do 15.30 sati

- Utorak od 7.30 do 16.30 sati

- Petak od 7.30 do 14.30 sati.

Izuzetno od stavka 1. u posebnim slučajevima kada to zahtijeva spacifičnost poslova, radno vrijeme može se privremeno ili trajno u odrediti u drugačijem rasporedu za sve ili pojedine službenike ili se može organizati dežurstvo pojedinih službenika.

Članak 16.

Stranke se primaju svakoga radnog dana u tjednu i to:

- Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 09.00 do 11.00 sati

- utorak od 12.30 do 16.30 sati

Izuzetno od stavka 1. stranke se mogu primati i u drugačije vrijeme u dogovoru sa službenikom, pod uvjetom da isto neće utjecati na redovan rad službe i izvršavanje poslova istoga službenika.

Članak 17.

Radne prostorije za rad službenika Odjela raspoređuju se u suterenu, prizemlju i na katu zgrade Općine Matulji i svakoj se utvrđuje radni broj.

Poslovi pisarnice obavljaju se u prizemlju zgrade gdje se nalazi glavni ulaz.

Izuzetno prijem stranaka može se organizirati u opravdanim slučajevima i u drugim radnim prostorijama, posebice kada se radi o osobama sa invaliditetom, a radna prostorija u kojoj se obavljaju poslovi pisarnice je teže dostupna tim osobama. Raspored radnih prostorija ustrojava se na način da broj službenika u svakoj prostoriji odgovara površini prostorije (minimum 5,5 m2 po službeniku) pri čemu niti u jednoj prostoriji ne može biti smješteno više od 4 službenika.

Članak 18.

Na zgradi u kojoj djeluje Odjel ističe se naziv Odjela, u skladu sa propisima o uredskom poslovanju i propisima kojima se uređuje sadržaj natpisne ploče i zaglavlja akta tijela lokalne samouprave.

U ulaznom holu zgrade Općine Matulji, na vidljivom mjestu ističe se popis radnih prostorija sa rednim brojem istih, naznakom smještaja prostorije unutar zgrade te sažetim opisom poslova koji se u prostoriji obavljaju.

Na vratima radnih prostorija ističu se osobna imena službenika te naziv radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Članak 19.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se ustanovljavanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim tijelima Općine Matulji te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 20.

Pročelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela odgovaraju za počinjene povrede službene dužnosti, ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, te ako se ne pridržavaju zakona, drugih propisa, ovog pravilnika te drugih akata ili pravila vezanih za obavljanje službene dužnosti.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

Teške povrede službene dužnosti propisuju se zakonom, a lake povrede zakonom i ovim pravilnikom.

Članak 21.

Kao lake povrede službene dužnosti, pored već utvrđenih zakonom, smatraju se i:

1. nemaran ili nesavjestan odnos prema imovini koja je povjerena u službi ili u svezi sa službom;

2. nekorektan odnos i neuljudno ponašanje prema suradnicima, drugim službenicima i namještenicima ili strankama;

3. uskraćivanje ili ne pružanje stručne pomoći drugim službenicima i namještenicima u izvršavanju njihove službe i radnih zadataka;

4. učestalo primanje privatnih posjeta kojima se ometa proces rada i ostali službenici i namještenici;

5. prikrivanje manjih oštećenja na imovini ili sredstvima povjerenim službeniku ili namješteniku u službi ili u svezi sa službom;

6. nejavljanje neposredno nadređenom službeniku u slučaju zakašnjenja na posao;

7. više od tri puta tijekom mjesec dana neopravdanog kašnjenja na rad ili ranijeg odlaska s posla ili korištenje dnevnog odmora dulje od 30 minuta, kao i u slučaju nejavljanja nadređenom službeniku;

8. nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera zaštite na radu;

9. neizvršavanje pisanih i/ili usmenih naputaka za rad.

Članak 22.

U slučajevima teških i lakih povreda službenih dužnosti, prema Pročelniku i službenicima Upravnog odjela pokrenuti će se postupak propisan zakonom.

VIII. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG ODJELA

Članak 23.

Službenici se u službu primaju sukladno zakonu.

Ostala pitanja vezana uz prijam u službu te prava i obveze te odgovornosti službenika, utvrđuju se Pravilnikom o radu kojeg donosi Općinski načelnik.

Članak 24.

Pročelnik je ovlašten za potpisivanje akata iz djelokruga rada Odjela, osim onih akata koji sukladno posebnim propisima potpisuje Općinski načelnik.

Dopise ili druga pismena vezane uz redovne neupravne poslove i zadatke radnog mjesta radi komunikacije sa strankama i drugim tijelima, mogu potpisivati voditelji Odsjeka ili Odjeljka koji obavljaju poslove vezane uz sadržaj dopisa.

Pismena koja se izrađuju u okviru upravnih postupaka mogu potpisivati službenici u čijem je opisu radnog mjesta vođenje upravnog postupka.

Članak 25.

Pročelnik može putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način davati izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga rada Odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može postupati po odredbi stavka 1. ovog članka samo na temelju prethodnog odobrenja Općinskog načelnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Službenici zatečeni na radu u Odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti će raspoređeni na radna mjesta u skladu sa ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisanim zakonom.

Pročelnik Odjela donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Rješenja o rasporedu zatečenih službenika donesena na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj 5/ 19, 13/19 i 29/19), ostaju na snazi do donošenja rješenja iz stavka 2.ovog članka.

Članak 28.

Kandidati za prijam u službu, odnosno službenici koji na dan rasporeda ne ispunjavaju uvjet za raspored na radno mjesto za koje je propisan stručni ispit za službenike u pismohrani, a ispunjavaju ostale uvjete za raspored , mogu biti primljene u službu, odnosno raspoređene, uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda polože stručni ispit, u protivnom će se prvog dana nakon isteka roka za polaganje ispita smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu slijedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/19 i 13/19 i 29/19).

Klasa: 011-01/20-01/0001

Ur. broj: 2156-04-01/02-01/20-2

Matulji, 3. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mario Ćiković, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr