SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD CRES

9.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09,14/13, 5/ 18, 25/18), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 86/08, 61/11, 4/18), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2020. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Ured Grada Cresa i Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje u 2020. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa i potreban broj službenika, utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana.

Članak 3.

U 2020. godini planira se prijam polaznika programa stručnog usavršavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/20-1/2

Ur. broj: 2213/02-02-20-1

Cres, 12. siječnja 2020.

 

 

 

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr