SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD CRES

6.

Na temelju članka 35. i 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/ 13, 05/18 i 25/18) i članka 2. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 38/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnine u naselju Cres, upisane u k.o. Cres, oznake č.zem. 82/18, površine 122 m2 (zemljišnoknjižna površina) u cjelini.

Nekretninu iz stavka 1. u naravi čini neizgrađeno građevinsko zemljište unutar građevinskog područja izdvojenih namjena grada Cresa, ugostiteljsko - turističke namjene T1 - hotel, T1-1E restoran Dalmacija.

II.

Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 146.000,00 kuna.

III.

Kupca se obvezuje da samostalno i o vlastitom trošku kupljenu nekretninu privede namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja, izvrši usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnine sa stanjem u naravi, te izvrši eventualno izmještanje instalacija i / ili priključaka koji se mogu nalaziti na nekretnini, sve bez prava da od prodavatelja traži naknadu troškova u vezi s navedenim.

IV.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnine.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/19-1/35

Ur. broj: 2213/02-01-20-13

Cres, 23. siječnja 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr