SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD CRES

5.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/ 09, 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 23. siječnja 2020. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU
GRADSKE UPRAVE GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/ 10, 28/10, 42/18, 4/19), u daljnjem tekstu: Odluka, članak 3. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela gradske uprave Grada Cresa su:

1. Upravni odjel za opće i pravne poslove,

2. Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje«.

Članak 2.

U svim člancima teksta Odluke, riječi »Ured Grada« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel za opće i pravne poslove« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

U članku 7., u točci 3., riječi »Odsjek za pravne i opće poslove« zamjenjuju se riječima »Odsjek za imovinsko- pravne i opće poslove«.

Članak 4.

U članku 8. Odluke, u točci 3., riječi »europske integracije« zamjenjuju se riječima »fondove Europske unije«.

Članak 5.

Ispred članka 11., u naslovu i u članku 11., riječi »Djelokrug Odsjeka za pravne i opće poslove« zamjenjuju se riječima »Djelokrug Odsjeka za imovinsko-pravne i opće poslove«.

Članak 6.

Ispred članka 14., u naslovu i u članku 14., riječi »europske integracije« zamjenjuju se riječima »fondove Europske unije«.

Članak 7.

U članku 17. Odluke, briše se stavak 2.

Članak 8.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Cresa uskladiti će se s ovim izmjenama u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/20-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-20

Cres, 23. siječnja 2020.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr