SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

76.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93, 38/ 09), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 132. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14, 110/15 i 14/19), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15), članka 4. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/16) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM
O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA
ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom definiraju se prioritetna područja kulture, sporta i civilnog društva na području Općine Punat te planirani iznosi financiranja programa i projekata koje će udruge provoditi u 2020. godini.

Članak 2.

U 2020. godini utvrđuju se sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1 - Programi javnih potreba u kulturi

Javne potrebe u kulturi jesu kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena i kazališna djelatnost, zaštita kulturne baštine i tradicijskih običaja, likovna i kreativna djelatnost, Internetski portal otoka Krka te druge manifestacije udruga koje su od interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 2 - Programi javnih potreba u sportu

Prioritetno područje se odnosi na (su)financiranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Općinu Punat, razne aktivnosti, turniri, regate, natjecanja i sl., koje klubovi i udruge ne mogu financirati kroz redovno financiranje, kao i (su)financiranje općinskih, županijskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Općinu Punat.

Prioritetno područje 3 - Programi razvoja civilnog društva

Prioritetno područje uključuje projekte i aktivnosti udruga čiji programi promiču očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, programe edukacije, osnaživanja i potpore ranjivih skupina (starije osobe, invalidi, ovisnici, itd.), eko projekte, djelovanje u očuvanju prirode i okoline, projekte i aktivnosti udruga kojima se želi osnažiti zaštita potrošača i zaštita životinja na području Općine Punat te programe za mlade i njihovo slobodno vrijeme.

Članak 3.

U Proračunu Općine Punat za 2020. godinu za financiranje prioritetnih područja iz članka 2. ovog Programa potrebno je osigurati ukupno 830.000,00 kuna i to za:

1. Programe javnih potreba u kulture 380.000,00 kuna,

2. Programe javnih potreba u sportu 250.000,00 kuna,

3. Programe civilnog društva 200.000,00 kuna.

Ovaj Program podliježe promjenama sukladno izmjenama i dopunama Proračuna Općine Punat za 2020. godinu.

Članak 4.

Raspodjela sredstava iz članka 3. ovog Programa provest će se na temelju javnog natječaja, a u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Punat.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-24

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr