SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

73.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat, koja su osigurana u Proračunu Općine Punat za 2020. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Punat za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava, tako da svakoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Ukoliko je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka izabran član koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

 

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 4.425,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 442,50 kuna.

Članak 5.

Sukladno članku 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama prema broju njihovih članova i nezavisnim vijećnicima u Općinskom vijeću u godišnjim iznosima kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 7.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Punat, pripadaju

političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju te je dužan zatvoriti poseban račun, a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član.

Ukoliko se nezavisni vijećnik prije stupanja u članstvo političke stranke odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice samouprave, političkoj stranci čiji je on postao član neće se isplatiti sredstva za tog nezavisnog vijećnika u proračunskoj godini u kojoj navedeni nezavisni vijećnik, a financijska sredstva koja pripadaju tom nezavisnom vijećniku za tu proračunsku godinu ostaju u proračunu jedinice samouprave.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-11

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr