SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

72.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Punat (dalje u tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti. Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se sredstvima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Punat za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2021. godine, Općinskom vijeću Općine Punat podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-20

Punat, 20. prosinca 2019.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr