SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Punat za 2019. godinu

Članak 1.

Stanje sustava po važnijim sastavnicama sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2019. godinu:

I. IZRADA I DONOŠENJE DOKUMENATA BITNIH ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u veljači 2019. godine usvojila Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu te je u prosincu 2019. godine usvojen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

U lipnju 2019. godine ne području Općine Punat (predio Buka - Punta de bij) održana je vježba vatrogasnih snaga otoka Krka, potpomognuta sa potrebnim pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite sa područja Općine Punat.

U srpnju 2019. godine usvojen je plan vježbi civilne zaštite na području Općine Punat za 2019. i 2020. godinu te je donesen Plan djelovanja civilne zaštite Općine Punat.

II. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Koncem svibnja 2019. godine održana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Punat na kojem su se razmatrali gore navedeni prijedlozi dokumenata bitnih za sustav civilne zaštite te je razmatrana priprema ljetne sezone 2019. godine iz domene sustava civilne zaštite.

III. ZAŠTITA OD POŽARA

Općina Punat, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršavala je tijekom 2019. godine Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom na aktivnostima u vrijeme turističke sezone. S Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen je ugovor, između ostalog i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Općina Punat je s ostalim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku sklopila posebni sporazum o djelovanju i financiranju vatrogastva na otoku Krku kojim je riješeno angažiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka na području Općine Punat.

Tijekom 2019. godine posebna pažnja posvećivala se preventivnom djelovanju. Pratila se provedba Zakona o zaštiti od požara. Obavljali su se poslovi radi ostvarivanja programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krk, izdvojeno odjeljenje Punat je tijekom 2019. godine sudjelovalo u akcijama u suradnji s Općinom Punat i Turističkom zajednicom Općine Punat. Redovito se obavljaju vježbe protupožarnog minimuma.

Na području Općine Punat u 2019. godini zabilježen je požar većeg rizika unutar Marine Punat, te još 17 manjih intervencija vatrogasnih snaga.

IV. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Općina Punat je u ožujku 2016. godine donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat.

Odluka je rađena i usvojena prema tada važećem Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te je prije donošenja Odluke ishođena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Traženo je mišljenje navedenog tijela obzirom na normotehnički pogrešku

u nazivu Odluke te je mišljenje DUZS-a da nije potrebno mijenjati - donositi novu Odluku radi ispravke normotehničke pogreške. Ispravan naziv Odluke bio bi Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Punat.

Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat

Tijekom promatranog razdoblja Ispostava Lučke kapetanije bila je u stalnom kontaktu sa svim službama zaštite i spašavanja (vatrogascima, policijom, hitnom medicinskom pomoći i ostalim subjektima zaštite i spašavanja).

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Hitna medicinska pomoć

Na području Općine Punat djeluje jedna ugovorna ordinacije opće medicine koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima. Nakon duže vremena, tijekom turističke sezone nije djelovala turistička ambulanta zbog nedostatka radne snage.

Općina Punat zaključila je ugovor s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći što je iznad standarda utvrđenog zakonom.

Hrvatski crveni križ

Hrvatski Crveni križ je humanitarna organizacija koja preko Gradskog društva Crvenog križa Krk aktivno djeluje na području cijelog otoka pa tako i Općine Punat. Tijekom godine na razini otoka Krka organizirano je više akcija dobrovoljnog darivanja krvi, organizirani su tečajevi pružanja prve pomoći. Također je HCK sudjelovao u organiziranju tečajeva osposobljavanja spasioca na vodi.

Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija

Nastavni zavod za javno zdravstvo obavljao je poslove nadzora nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Nastavni zavod obavljao je i ispitivanje kakvoće mora na plažama u Puntu kojima je dodijeljena plava zastava.

Zdravstvena ispravnost vode za piće prati se putem posebnih programa nadzora Sanitarne inspekcije. Društvo Ponikve voda d.o.o. također prati ispravnost vode za piće koju isporučuju.

Veterinarska služba

Veterinarska stanica Rijeka obavlja poslove skloništa za životinje te sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka obavljala je poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije temeljem ugovora s Općinom Punat. Ugovor za obavljanje navedenih poslova ističe 31. prosinca 2021. godine.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka Općina Punat doznačila je u 2019. godini sredstva iz proračuna temeljem posebnog programa. Na području Općine Punat u 2019. godini nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.

Članak 2.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-16

Punat, 20. prosinca 2019.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr