SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

62.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2019. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/18 i 14/19) članak 2. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se sredstvima:

1. komunalnog doprinosa 0,00

2. komunalne naknade 1.984.416,53

3. cijene komunalne usluge 0,00

4. naknade za koncesiju 323.155,84

5. proračuna jedinice lokalne samouprave

5.a.) ekološka pristojba 342.000,00

5.b.) turistička pristojba 135.189,40

6. fondova Europske unije 0,00

7. ugovora, naknadama i drugim izvorima 0,00

8. donacija 0,00

UKUPNO 2.784.761,77«

Članak 2.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to za:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-14

Punat, 20. prosinca 2019.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr