SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o porezima Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Punat te se propisuju porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Punat su:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih i specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima koji obavljaju djelatnost na području Općine Punat.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Punat.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje je razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik iz članka 4. ove Odluke sam utvrđuje obvezu poreza na potrošnju i iskazuje ju u mjesečnom izvješću o obračunu i uplati poreza na potrošnju (obrazac PP-MI-PO).

Obveznici poreza na potrošnju obvezni su mjesečno dostavljati izvješće iz stavka 2. ovog članka nadležnom tijelu iz članka 16. ove Odluke do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju plaća se do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuću za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 4. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na:

- kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti,

- odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti,

- kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor na koju se obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski načelnik, koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće oslobodit će se plaćanja poreza za tekuću godinu sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 8.

Vlasnici nekretnine s prebivalištem ili stalnim boravkom na području Općine Punat, a koji koriste nekretninu duže od 6 mjeseci, oslobođeni su plaćanja poreza na kuću za odmor.

Ukoliko vlasnik iz stavka 1. posjeduje više nekretnina na području Općine Punat, oslobodit će se plaćanja poreza na kuća za odmor ako dokaže da jednu od nekretnina koristi duže od 6 mjeseci sukladno uvjetima iz stavka 3. ovog članka.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija:

- osobna iskaznica (prebivalište ili stalni boravak),

- mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona,

- prijam poštanske pošiljke,

- potvrda o zasnovanom radnom odnosu,

- izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite,

- izjave minimalno dva svjedoka,

- očevid,

- mjesto podnošenja porezne prijave i

- drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu iz članka 16. ove Odluke dostaviti podatke o mjestu i korisnoj površini kuće za odmor, kao i druge podatke potrebne za razrez poreza.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se odmah od nastale promjene, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu, nadležno tijelo iz članka 16. ove Odluke ovlašteno je utvrditi činjenice i razrezati porez na kuću za odmor temeljem raspoloživih službenih podataka ili izvidom na terenu.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Punat plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine, kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka porez na korištenje javne površine ne plaćaju pravne i fizičke osobe koje plaćaju zakupninu ili drugu naknadu temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Punat.

Članak 13.

Korištenje javne površine ne može se odobriti podnositelju zahtjeva koji nije u cijelosti podmirio sva dospjela potraživanja prema Općini Punat.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina određuje se u kunama po m2 dnevno i to:

- za postavljanje privremenih objekata (pokretne, uslužne naprave, štand i sl.) 50,00 kn/m2

- za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (postavljanje skela, odlaganje građevinskog materijala, odlaganje plovila i drugo) 1,00 kn/m2

- za korištenje javne površine u druge svrhe 5,00 kn/m2

Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta od strane neprofitnih udruga, sportskih klubova, obrazovnih ustanova i drugih ustanova kada koriste javnu površinu za potrebe djelatnosti radi kojih su osnovane odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Punat, kada se javna površina koristi u humanitarne svrhe te radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa za Općinu Punat prema odluci općinskog načelnika.

Članak 15.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

VI. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 16.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 17.

Glede razreza, naplate, žalbi, obnova postupaka, zastara, ovršnih postupaka i drugih postupovnih odredbi pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuje Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku i ostali važeći propisi.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/14, 8/15 i 34/15).

Članak 19.

Ova Odluka objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-19-4

Punat, 10. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr