SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

52.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 24. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju Općine Punat

Članak 1.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Općina Punat kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. ove Odluke kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka i to pod sljedećim uvjetima:

a) Iznos i valuta kredita: 8.544.500,00 kuna (osammilijunapetstočetrdesetčetiritisućepetstokunanulalipa)

b) Vrsta i namjena kredita: dugoročni investicijski kredit za financiranje kapitalnih projekata Općine Punat ( ulaganje u poslovnu i komunalnu infrastrukturu)

c) Rok i način korištenja sredstava: nakon potpisa Ugovora o kreditu tijekom 12 mjeseci, sredstva se plasiraju u skladu s nalogom korisnika kredita, moguća refundacija prethodno angažiranih vlastitih sredstava

d) Poček: nema

e) Rok i način otplate: 10 godina u mjesečnim/kvartalnim ratama.

f) Kamatna stopa: 1,75% godišnje fiksno

g) Jednokratna naknada: 0,15% na iznos odobrenog kredita

h) Naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva: nema

i) Instrument osiguranja: zadužnica Općine Punat

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-19-6

Punat, 10. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr