SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

74.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine« RH br. 94/13 i 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17, 84/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i prečišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 10. prosinca 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i
usluge povezane s tom javnom uslugom

Članak 1.

U članku 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (»Službene novine Primorsko goranske županije » broj 2/18 i 16/19 ) - u daljnjem tekstu »Odluka«, iza članka 4. dodaje se članak 4a koji glasi:

»(1) Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada razvrstavaju se u kategoriju;

- korisnika kućanstvo ( korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja, fizička osoba) i

- korisnika koji nije kućanstvo (korisnik koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, gospodarski subjekt)

(2) Korisnik usluge iz stavka 3.alineje 1. razvrstava se u kategoriju korisnik koji nije kućanstvo i odgovarajuću potkategoriju sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne Novine RH br. 84/19)

(3) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunato za pripadajuću kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(4) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo sukladno Uredbi korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu minimalne javne usluge za djelatnost koja mu je pretežita.«

Članak 2.

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:

(1) »Cijena minimalne javne usluge izračunava se na način da obuhvaća sve troškove davatelja usluge za obavljanje poslova prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom uključujući i planirani trošak razvoja sustava (nabavu opreme, usluga, vozila i sl.)

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području Općine Matulji gdje se pruža javna usluga za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, a određuje se na osnovi izračunatih troškova iz stavka 1.ovog članka i broja obveznika plaćanja

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije, a određuje se na osnovi izračunatih troškova iz stavka 1.ovog članka, broja obveznika plaćanja i koeficijenta svake potkategorije«

(4) Iznos cijene minimalne javne usluge određuje davatelj usluge cjenikom za svaku kategoriju i potkategoriju korisnika sukladno odredbama stavaka 1.- 3. ovog članka.

Članak 3.

Članak 35. mijenja se i glasi

(1) Korisnik usluge dužan platiti ugovornu kaznu u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada

(2) Smatra se da je Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru iz stavka 1.ovog članka:

1. ukoliko kao Korisnik usluge predaje Davatelju usluge biorazgradiv i miješani komunalni otpad zajedno sa proble

matični otpadom, reciklabilnim korisnim otpadom ili nekom drugom vrstom otpada (članak 29. Odluke),

2. ako Korisnik usluge ne koristi vrećice Davatelja usluge ( članak 12. stavak 6. Odluke),

3. ako kao Korisnik usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena podataka iz Izjave, pismeno ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni podataka radi izmjene Izjave i Ugovora o korištenju javne usluge ( članak 32. Odluke),

4. ako Korisnik usluge ne omogući Davatelju usluge preuzimanje spremnika na mjestu preuzimanja koje se ne nalazi na javnoj površini u određeno vrijeme preuzimanja ( članak 29. Odluke)

(3) Korisnik usluge koji u godini dana nije niti jednom postavio spremnik za pražnjenje što se dokazuje izvodom iz elektroničke evidencije pražnjenja spremnika, dužan je Davatelju usluge, na njegovo traženje, dostaviti dokaze da nije koristio nekretninu, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljenog zahtjeva.

(4 ) Ako Korisnik usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, ne predoči u propisanom roku Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu smatra se da je postupio protivno Ugovoru iz stavka 1.ovog članka.

Članak 5.

Iza članka 35. dodaje se članak 35a. koji glasi:

(1) Ugovornu kaznu naplaćuje davatelj usluge, a visina ugovorne kazne iznosi:

1. Za povrede odredbi članka 35. stavka 2. točka 1. ugovorna kazna iznosi 500,00 kuna

2. Za povrede odredbi članka 35. stavka 2. točka 2. ugovorna kazna iznosi 200,00 kuna

3. Za povrede odredbi članka 35. stavka 2. točka 3. ugovorna kazna iznosi 300,00 kuna

4. Za povrede odredbi članka 35. stavka 2. točka 4. ugovorna kazna iznosi 100,00 kuna

5. Za povrede odredbi članka 35. stavka 4. ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna.

(2) U slučaju da iznosi ugovorne kazne iz stavka 1. točke 1-5 ovog članka prelaze iznos godišnje cijene minimalne cijene javne usluge za kategoriju u koju je razvrstan korisnik usluge koji je postupio protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, visina ugovorne kazne jednaka je godišnjoj cijeni minimalne cijene javne usluge za kategoriju u koju je razvrstan korisnik usluge.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/19-01/0036

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-2

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr