SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

271.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 25. sjednici od 12. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova
Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Vijeća seniora izabiru se:

1.Ivan Skender, za člana
Josip Juretić, za zamjenika člana

2.Agneza Grgurina, za članicu
Marija Marčina, za zamjenicu članice

3.Elena Dorčić-Spatola, za članicu
Milan Basić, za zamjenika članice

4.Dragutin Vrus, za člana
Josip Čop, za zamjenika člana

5.Ivan Kruljac, za člana
Mirjana Samida, za zamjenicu člana

6.Gianni Pinezić, za člana
Marijan Haupert, za zamjenika člana

7.Vilim Klobučar, za člana
Bosiljka Klobučar, za zamjenicu člana

8.Sonja Brozović-Cuculić, za članicu
Zorina Pinoza-Kukurin, za zamjenicu članice

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja upravno tijelo nadležno za poslove socijalne politike i mladih.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-74

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=271
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr