SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

264.

Na temelju članka 124. stavka 1. podstavka 1., a u vezi s člankom 123. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13, 15/18 i 14/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijela je

IZJAVU
o osiguranim sredstvima za provođenje postupka
proglašavanja i upravljanje Japlenškim vrhom kao
zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma

Članak 1.

Ovom Izjavom Županijska skupština Primorsko-goranske županije u svojstvu donositelja Akta o proglašavanju Japlenškog vrha zaštićenim područjem u kategoriji park- šuma (u daljnjem tekstu: park-šuma) obvezuje se osigurati sredstva za provođenje postupka proglašavanja i upravljanje park-šumom.

Članak 2.

Pod pojmom provođenje postupka proglašavanja podrazumijevaju se aktivnosti izvješćivanja javnosti i održavanja postupka javnog uvida stručne podloge kojom se utvrđuju vrijednosti i obilježja područja koja se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem.

Članak 3.

Pod pojmom upravljanje park-šumom podrazumijevaju se aktivnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, aktivnosti nadzora provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području upravljanja, aktivnosti sudjelovanja u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring), kao i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi rekreacije, edukacije, tumačenja, znanstvenih istraživanja te drugi ciljevi svojstveni kategoriji zaštite.

Članak 4.

Sredstva za provedbu postupka proglašavanja Park- šume Japlenški vrh osigurana su u okviru proračuna Primorsko-goranske županije, Razdjel 3, Glava 1 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pozicija 31030301 Programi ekološke edukacije.

Članak 5.

Sredstva za upravljanje Park-šumom Japlenški vrh osigurana su u okviru proračuna Javne ustanove »Priroda«, Program 3302 Programi Javne ustanove »Priroda«.

Članak 6.

Ova Izjava stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-59

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=264
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr