SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

223.

Na temelju članka 38. stavka 5. u vezi s člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17) i člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 147/14, 123/ 17 i 118/18), članka 35. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 25. sjednici održano 12. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE
»PLANA RAZVOJA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE«

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija pokreće postupak izrade »Plana razvoja Primorsko-goranske županije« (dalje u tekstu: Plan razvoja PGŽ).

Članak 2.

Plan razvoja PGŽ temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Primorsko-goransku županiju koji se donosi za razdoblje od pet do deset godina, kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

RAZLOZI DONOŠENJA I CILJEVI PLANA RAZVOJA PGŽ

Članak 3.

Plan razvoja Primorsko-goranske županije donosi se kako bi se definirao smjer daljnjeg razvoja Primorsko- goranske županije te osigurala strateška podloga za upravljanje razvojem Primorsko-goranske županije sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.

Cilj Plana razvoja PGŽ je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i daljnjeg unapređenja kvalitete života u Primorsko-goranskoj županiji sukladno načelima održivog razvoja te uz izjednačavanje razvijenosti mikroregija (Gorski kotar, otoci, priobalje).

OBUHVAT PLANA RAZVOJA PGŽ

Članak 4.

Obuhvat Plana razvoja PGŽ je područje Primorsko- goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA RAZVOJA PGŽ

Članak 5.

Programsko polazište propisano je člankom 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske prema kojem se Planom razvoja PGŽ kao temeljnim srednjoročnim aktom strateškog planiranja od značaja za Primorsko-goransku županiju definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja - Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

Plan razvoja mora biti usklađen sa prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

TIJELO ZADUŽENO ZA IZRADU PLANA RAZVOJA PGŽ

Članak 6.

Javna ustanova »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« kao regionalni koordinator za Primorsko-goransku županiju (u daljnjem tekstu: regionalni koordinator) zadužuje se za izradu Plana razvoja PGŽ i koordinaciju cjelokupnog postupka izrade Plana razvoja PGŽ.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-11

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=223
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr