SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

222.

Na temelju članka 86. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/ 17,114/18 i 39/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 25. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 32/13, 7/17-ispravak i 41/18) (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (dalje Plan) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Sukladno tada važećim propisima Planom su određeni uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti i uvjeti utvrđivanja infrastrukturnih sustava u prostoru Primorsko-goranske županije, te građevine koje unutar predmetnih sustava imaju državni i županijski značaj.

Po donošenju Plana iskazan je interes tvrtke JANAF d.d. za drugačije normiranje sustava naftovoda i interes tvrtke DALMONT d.o.o. za planiranje brodogradilišta u Kraljevici, kao brodogradilišne luke Državnog značaja.

U cilju stvaranja preduvjeta za ostvarenje iskazanih razvojnih programa navedenih gospodarskih subjekata potrebno je izvršiti izmjene i dopune Plana u dijelovima koji se odnose na planiranje predmetnog sustava, odnosno građevine.

Prilikom pripreme dokumentacije za izgradnju lječilišno- turističkog kompleksa Blato-Meline u Općini Dobrinj koja je vršena sukladno lokacijskim uvjetima danim u Planu, pokazalo se da za izgradnju na planiranoj lokaciji ne postoji interes investitora. Općina Dobrinj ocijenila je da je tome razlog nepovoljan pravni status zemljišta, te je donijela odluku da se lječilište izgradi na lokaciji koja se nalazi u neposrednoj blizini prethodno planirane, na katastarskoj čestici koja je tijekom pripreme projekta postala vlasništvom općine Dobrinj. U cilju izgradnje lječilišno turističkog kompleksa na novoj lokaciji potrebno je izmijeniti samo grafički dio uvjeta na kojem je označena lokacija zahvata.

Planom su određene marine državnog i županijskog značaja. Za svaku od marina određen je položaj, maksimalna površina akvatorija i maksimalni broj vezova u moru. Položaj je u pravilu određen nazivom naselja, dijela naselja ili toponimom uz koji se marina smješta. Iznimka je učinjena samo kod marine Privlaka u Gradu Mali Lošinj, za koju u tablici 21. članka 147. Plana u rubrici »položaj« stoji » Privlaka (2 bazena)«. Temeljem predmetne odredbe marina Privlaka je u svim planovima niže razine planirana s dva bazena. Međutim, prilikom detaljnije razrade planskih postavki putem idejnih rješenja i organizacijskih studija pokazalo se da će organizacija marine u okviru dva propisana bazena biti izuzetno tehnički zahtjevna i skupa, te da će imati značajan utjecaj na okoliš. Utvrđeno je da bi se planiranjem i organizacijom marine u više bazena izbjegli složeni i skupi infrastrukturni radovi nužni da bi se ispunio uvjet organizacije u dva bazena. Preduvjet za navedeno je da se Planom marina Privlaka normira kao i sve ostale marine, na način da se ne precizira broj lučkih bazena.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko- goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvatom Izmjena i dopuna Plana određeno je područje Primorsko-goranske županije u njezinim administrativnim granicama, obzirom da je osim planiranja pojedinačne građevine na području Grada Kraljevice, potrebno izvršiti izmjenu sustava naftovoda koji je određen za područje cijele Primorsko-goranske županije, ali se izmjene i dopune u naravi odnose na planiranje pojedinačnih građevina u energetskom i gospodarskom sustavu; terminala za naftu i naftne derivate u Omišlju, produktovoda koji povezuje Omišalj i Urinj i brodogradilišta u Kraljevici.

Postojeći Terminal Omišalj smješten je na k.č. 4560/1 k.o. Omišalj-Njivice i sastoji se od dva tankerska priveza sa istakačkim rukama, sustava za prihvat, skladištenje i otpremu sirove nafte sa kapacitetom skladištenja od 1.400.000 m3, sustava za prihvat, skladištenje i otpremu naftnih derivata sa kapacitetom skladištenja 80.000 m3, te pratećih objekata i infrastrukture.

Gospodarska djelatnost brodogradnje u Kraljevici odvija se na području na kojem je Planom dana mogućnost planiranja litoralne poslovne zone, odnosno brodogradilišne luke županijskog značaja. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-Brodogradilišta Kraljevica (NN 114/14) izvršen je prijenos koncesije s društva Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju na društvo Dalmont d.o.o za obavljanje gospodarskih djelatnosti i korištenje i održavanje postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na području brodogradilišne luke Kraljevica. Novom ovlašteniku koncesije dana je koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, podgradnje i nadgradnje u cijelosti u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je dana Brodogradilištu Kraljevica, prema Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-Brodogradilište Kraljevica (NN 105/2000, 96/ 2010 i 19/2011).

Područje koje je Općina Dobrinj predložila kao novu, povoljniju lokaciju za smještaj Planom određene građevine od županijskog interesa, lječilišno turističkog kompleksa Blato-Meline, nalazi se u neposrednoj blizini naselja Čižići, sa njegove sjeveroistočne strane. Područje je neizgrađeno, ali je uređeno.

Marina Privlaka nalazi se na području naselja Mali Lošinj. Lučko područje čine dva bazena, smještena sa istočne, odnosno zapadne strane plovnog puta koji prolazi kanalom na Privlaci. Dio lučkog područja koji se nalazi sa istočne strane graniči sa lučkim područjem brodogradilišne luke Mali Lošinj.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade izmjene i dopune Plana je stvaranje prostorno- planskih pretpostavki za povećanje skladišnih kapaciteta sirove nafte i naftnih derivata na terminalu u Omišlju, povezivanje terminala i rafinerije produktovodom, planiranje brodogradilišta državnog značaja na području Grada Kraljevice, premještanje lokacije lječilišno turističkog kompleksa Blato-Meline planirane uz južni rub naselja Čižići, na lokaciju na njegovom sjeveroistočnom rubu, te izmjena definicije položaja marine državnog značaja Privlaka.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je:

a) izmijeniti odredbe za planiranje sustava naftovoda,

b) na području Grada Kraljevice planirati građevinu od važnosti za državu, brodogradilišnu luku državnog značenja,

c) planiranu lokaciju lječilišno-turističkog kompleksa Blato-Meline zamijeniti lokacijom uz sjeveroistočni rub naselja Čižići,

d) izmijeniti definiciju položaja marine državnog značaja Privlaka,

e) izvršiti izmjene onih dijelova Plana na koje gore navedene izmjene i dopune budu imale utjecaja.

GEODETSKE I STRUČNE PODLOGE I NAČIN NJIHOVA PRIBAVLJANJA

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se na topografskoj karti u mj. 1:100 000.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristit će se prethodno izrađene stručne podloge, koje su uz inicijative za pokretanje Izmjene i dopune Plana dostavili podnositelji inicijativa:

JANAF d.d., za izmjenu sustava naftovoda:

»Stručna podloga za izradu izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije radi proširenja kapaciteta terminala Omišalj tvrtke Janaf d.d. (EKONERG d.o.o., Zagreb, veljača 2019.)

DALMONT d.o.o., za planiranje brodogradilišta:

»Prijedlog izmjena Prostornog plana Primorsko-goranske županije za područje brodogradilišta-proizvodne zone u Kraljevici« (mr.oec. Miran Cofek, dipl.ing.stroj. Kraljevica, studeni 2014.).

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Radnička cesta 80, Zagreb

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka,

4. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, 10 000 ZaGREB, Prisavlje 14

5. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

7. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb,

8. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

9. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

10. HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

11. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

12. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

13. PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

14. JAVNA USTANOVA »PRIRODA«, Grivica 4, Rijeka

15. GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica

16. GRAD MALI LOŠINJ, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj

17. OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 Omišalj

18. OPĆINA DOBRINJ, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 9 mjeseci od pribavljenih zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

- javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 2 mjeseca od provedene javne rasprave.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-9

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=00001&odluka=222
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr