SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

66.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik
za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrbnik za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 5.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine. O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu.

Članak 6.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Vrbnik u 2020. godini ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 7.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Članak 8.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku u iznosu do 10.000,00 kn donosi Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Odluku o rasporedu sredstava za subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku, iznad 10.000,00 kn donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik po ovlaštenju vijeća, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 9.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Općinski načelnik.

Sredstva za reprezentaciju raspoređuje Općinski načelnik.

Članak 10.

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi općinski načelnik za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna.

Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. Odredbe stavaka 1. - 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se u slučaju privremenog financiranja.

Odluku o početku postupka javne nabave, kao i odluku o odabiru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) donosi načelnik Općine Vrbnik. Usvajanjem Proračuna daje se suglasnost načelniku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci ostvare na teret ostalih proračunskih prihoda.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

V. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 12.

U Proračunu su planirana sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 30.000,00 kn.Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.Načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 14.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 15.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrbnik.

VII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 16.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima uz odobrenje općinskog načenika.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 18.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se ulagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o ulaganju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik na temelju odluke Općinskog vijeća kojom se utvrđuju uvjeti ulaganja.Sredstva ostvarena od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima, prihod su Proračuna.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik sukladno zakonskim propisima. Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročne pozajmice moraju se vratiti u Proračun do 31. 12. 2020. godine.

Članak 19.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Općine.

Ulaganja u imovinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, evidentiraju se kao povećanje udjela.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Vrbnik, odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 20.

Načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetom propisanim Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima kao i aktima Općine Vrbnik.

Kriteriji, mjere naplate, procedure naplate dospjelih potraživanja te kriteriji za otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja s osnove javnih davanja propisani su Odlukom o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Vrbnik.

Članak 21.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik.

Članak 22.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske imovine vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu. Općinski načelnik

dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o svakoj promjeni na imovini kojom upravlja.

IX. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 23.

Općina se može dugoročno zaduživati za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju donosi Općinsko vijeće.

Općina Vrbnik zadužit će se u 2020. godini u iznosu od 12.500.000,00 kuna za izgradnju Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« PV Vrbnik. Očekivani iznos ukupnog duga po dugoročnim kreditima Općine Vrbnik na kraju proračunske godine očekuje se u iznosu od 9.900.000,00 kuna.

Članak 24.

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5 % dospjelih izdanih jamstava.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Članak 25.

Općina se može kratkoročno zadužiti za premoščivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća odveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reporogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od 2.000.000,00 kn.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvijet iz stavka 1. 2.i 3. ovog članka.

X. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 26.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, Proračun se mora uravnotežiti. Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Članak 27.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodjeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i ovom Odlukom.

Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na proračunskom stavkama, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri općinski načelnik.

Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

XI. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 28.

Općinski načelnik podnosit će Općinskom vijeću šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine.

Jedinstveni upravni odjele izvješćivat će mjesečno Općinskog načelnika o izvršenju Proračuna.

XII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 29.

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također odgovorni su za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik sastavlja Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-01/19-01/60

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr