SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

64.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina) za 2020. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

a.)Ceste i putevi, nerazvrstane
ceste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.430.000,00 kuna

-uređenje trga u Risiki sredstva su planirana
na poz. 52 (4214) u iznosu od 150.000,00 kuna,

-šumski put Vajavina - Uzrinj, sredstva su planirana na poz. 53 (4214) u iznosu od 480.000,00 kuna

-rekonstrukcija Vinogradske ulice, sredstva su planirana na poz. 54 (4214) u iznosu od 800.000,00 kuna

b.)Izgradnja kanalizacije i mjesnih
mreža
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970.500,00 kuna

-mjesna mreža Vrbnik, Risika i Garica sredstva su planirana na poz. 44 (4214) od 200.000,00 kuna

-izgradnja kanal.sustava - 4. faza, sredstva su planirana na poz. 48 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

-projektiranje kanal.sustava - 1,3,5 i 6 faza, sredstva su planirana na poz. 47 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-DTK-4 faza, sredstva su planirana na poz. 50 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-sanacija oborinske odvodnje Namori, sredstva su planirana na poz.45 ( 4214) u iznosu od 20.000,00 kuna

-oborinska odvodnja naselja Risika, sredstva su planirana na poz.49 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

-DTK-Risika ( Glavica), sredstva su planirana na poz. 46 (4214), u iznosu od 50.500,00 kuna

-projekt kanalizacije stare gradske jezgre poz. 47.1 (4214) u iznosu od 250.000,00 kuna

c.)Groblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560.000,00 kuna

-izgradnja 18 grobnica na mjesnom groblju u Vrbniku, sredstva su planirana na poz.56 (4214) u iznosu od 300.000,00 kuna

-igradanja mrtvačnice u naselju Garica, sredstva sz planirana na poz. 57 (4214) u iznosu od 150.000,00 kuna

-uređenje groblja Risika, sredstva su planirana na poz.55 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

-uređenje groblja Garica, sredstva su planirana na poz.55.1 (4214) u iznosu od 60.000,00 kuna

d.) Izgradnja i održavanje zgrada. . . . . 170.000,00 kuna

-izgradnja lovačkog doma, sredstva su planirana na poz.42 (4212) u iznosu od 50.000,00 kuna

-uređenje fasada na Domu u Risiki, sredstva su planirana na poz 43 (4212) u iznosu od 120.000,00 kuna

e.)Prostorno planska dokumentacija. . 612.700,00 kuna

-izrada projekta prometnica, sredstva su planirana na poz. 128 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-izrada UPU-a Melska, sredstva su planirana na poz.127 (3237) u iznosu od 40.700,00 kuna

-procjena utjecaja na okoliš UPU Melska, sredstva su planirana na poz.126 (3237) u iznosu od 16.000,00 kuna

-strat.studija utjecaja na okoliš UPU Melska, sredstva su planirana na poz.124 (3237) u iznosu od 94.000,00 kuna

-ostala projektna dokumentacija, sredstva su planirana na poz. 125 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-geodetske usluge,sredstva su planirana na poz.131 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-projektna dokum. DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz.130 (3237) u iznosu od 40.000,00 kuna

-izvedbeni projekt Vitezićev dom,sredstva su planirana na poz.129 (3237) u iznosu od 72.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.743.200,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/19-01/66

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr