SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

58.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim III. Izmjenama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina) za 2019. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . 1.850.000,00 kn

-kapitalne pomoći od institucija EU. . . 1.471.081,74 kn

- kapitalne pomoći iz proračuna . . . . . . . . 347.235,25 kn

-sredstva viška prihoda . . . . . . . . . . . . . 2.104.283,01 kn

-ostali prihodi (krat. pozajmica). . . . . . . 2.000.000,00 kn

UKUPNO: 7.772.600,00 kuna

a.)Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . 298.000,00 KUNA

-sanacija objekata na pomorskom dobru poz. 147 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-sanitarni čvor Zgribnica, poz.149 (4214) u iznosu od 140.000,00 kuna

-sanacija lukobrana Risika poz. 150 (4214) u iznosu od 58.000,00 kuna

b.)Ceste i putevi, nerazvrstane
ceste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.954.000,00 KUNA

-uređenje trga u Risiki sredstva su planirana na poz. 126 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna,

-nerazvrstana cesta Sv.Nedija - Grohot-Čerenec, sredstva su planirana na poz.123 (4214) u iznosu od 3.604.000,00 kuna

-rekonstrukcija ulazne ceste u Vrbnik, sredstva su planirana na poz. 124 (4214) u iznosu od 900.000,00 kuna

-uređenje Trga Sv. Ivana, sredstva su planirana na poz. 125 (4214) u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

-šumski put vajavina-uzrinj, sredstva su planirana na poz. 128 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

-iseljenički put (ograda), sredstva su planirana na poz.143 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

c.)Izgradnja kanalizacije i mjesnih
mreža
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 KN

-mjesna mreža Vrbnik, Risika i Garica sredstva su planirana na poz.162 (4214) od 250.000,00 kuna

-izgradnja kanal.sustava - 4.faza, sredstva su planirana na poz. 144 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

d.)Groblja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000,00 KN

-izgradnja mrtvačnice u naselju Garica, sredstva su planirana na poz. 165 (4214) u iznosu od 200.000,00 kuna

-uređenje okoliša groblja Risika, sredstva su planirana na poz.132 (4214) u iznosu od 10.000,00 kuna

e.) Prostorno planska dokumentacija. . . 860.600,00 KN

-izrada projekta prometnica, sredstva su planirana na poz. 94 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-glavni projekt Luke Vrbnik, sredstva su planirana na poz.95 (3237) u iznosu od 250.000,00 kuna

-program razv.širokop.infrast. PRŠI,sredstva su planirana na poz.96 (3237) u iznosu od 17.000,00 kuna

-izvedbeni projekt NC i parkirališta Dražica,sredstva su planirana na poz.97 (3237) u iznosu od 20.700,00 kuna

-izrada UPU-a,sredstva su planirana na poz.98 (3237) u iznosu od 7.000,00 kuna

-izrada UPU-a Melska,sredstva su planirana na poz.98.1 (3237) u iznosu od 41.300,00 kuna

-procjena utjecaja na okoliš UPU Melska,sredstva su planirana na poz.98.2 (3237) u iznosu od 15.000,00 kuna

-ostala projektna dokumentacija, sredstva su planirana na poz.99 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-izmjene i dopune Prostornog plana, sredstva su planirana na poz.100 (3237) u iznosu od 29.000,00 kuna

-geodetske usluge,sredstva su planirana na poz.101 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-projektna dokum. DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz.102 (3237) u iznosu od 48.000,00 kuna

-izvedbeni projekt Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz 104 (3237) u iznosu od 78.200,00 kuna

-izrada elab.zaštite okoliša NC Vajavina - Vojak, sredstva su planirana na poz. 106.1 (3237) u iznosu od 54.400,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 7.772.600,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je podnjeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ove III. Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/19-01/52

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr